Handreiking Besluit bodemkwaliteit

Deze handreiking is een hulpmiddel om met het Besluit Bodemkwaliteit aan de slag te gaan. De handreiking heeft geen juridische status. Alleen de artikelen van het Besluit en de Regeling zelf zijn rechtsgeldig. In de loop van de tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht in het Besluit of de bijbehorende Regeling. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van praktijkervaringen of vanwege aanpassingen in de normen of de normbladen.

Bodem+ houdt u via haar website op de hoogte van eventuele wijzigingen en geeft daarbij aan wat dit betekent voor de inhoud van deze handreiking en voor de uitvoeringspraktijk.

De publicatie is bedoeld voor decentrale overheden, voornamelijk voor gemeenten en waterschappen. Maar ook voor provincies en Rijkswaterstaat, bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie toepassen.

De publicatie behandelt de volgende onderwerpen:

  • op weg naar duurzaam bodembeheer;
  • kwalibo;
  • bouwstoffen;
  • grond en baggerspecie: een eerste introductie;
  • normstelling en toetsingskaders voor grond en baggerspecie;
  • toepassen van een partij grond of baggerspecie;
  • kiezen tussen gebiedsspecifiek en generiek beleid;
  • implementatie van gebiedsspecifiek beleid;
  • implementatie van generiek beleid

Bestellen van de handreiking
Het is niet meer mogelijk om een gedrukte versie van de Handreiking Besluit bodemkwaliteit te bestellen. Alle gedrukte exemplaren van de Handreiking zijn volledig gedistribueerd. U kunt de Handreiking eenvoudig downloaden via de volgende link.

Downloads