Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk)

Officiële publicatie

We kiezen er voor om in Nederland grond en baggerspecie op een verantwoorde wijze te hergebruiken. Dit schuiven met partijen grond en baggerspecie gebeurt dan ook op grote schaal. Het uitgangspunt hierbij is dat bodem en water voldoende worden beschermd. Ook bij het toepassen van bouwstoffen willen we de kwaliteit van de bodem en het water in voldoende mate beschermen. Om hergebruik te stimuleren willen we het toepassen van deze materialen zo eenvoudig mogelijk laten zijn. Beschermen en hergebruik moeten in balans zijn, deze balans is verankerd in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Een goed zicht en meer grip op de verschillende stromen en de totale keten is een voorwaarde voor de goede uitvoering van het Bbk. De decentrale overheden hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid omdat die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van het Bbk. Om deze overheden te ondersteunen is deze Handhaving Uitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit (HUM Bbk) ontwikkeld.

De HUM Bbk is één van de instrumenten die moet bijdragen aan een betere beheersing en handhaving van de verschillende stromen grond, baggerspecie en bouwstoffen en de toepassing daarvan en ook een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van het bodembeheer.

De HUM Bbk is onder regie van Bodem+ ontwikkeld door de doelgroep, namelijk de verschillende toezichthoudende overheden (gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, politie en rijksinspecties).

De HUM Bbk bestaat uit 2 delen:

  1. Hoofddocument
    het hoofddocument behandelt per situatie aan aantal aspecten, zoals wet- en regelgeving, de mogelijke risico's en hoe een toezichthouder kan handelen. Ook wordt vanuit het oogpunt van ketenhandhaving aangegeven welke handhavingspartners er bij betrokken kunnen worden. Het hoofddocument kan zowel bij de voorbereiding van het toezicht worden gebruikt, maar is ook als naslagwerk bruikbaar.
  2. Velduitgave
    De velduitgave is bedoeld als zakboek dat tijdens de werkzaamheden buiten geraadpleegd kan worden. Deze velduitgave is door de schema's en tabellen toegankelijk en werkbaar in de dagelijkse praktijk.

Beide documenten zijn als download (onderaan deze pagina) beschikbaar.

In de versie van september 2009 kwamen in 14 schema's storende fouten voor. Deze zijn gecorrigeerd in onderstaande april 2010-versie. In de errata zijn die 14 schema's opgenomen.

3BODM0905; 3BODM0906

Downloads