1 Positioneer situatie

Voor het benoemen van oplossingsrichtingen is ‘kennis van zaken’ van de huidige situatie onmisbaar. Pas wanneer er een goed begrip is van relevante factoren kunnen huidige en toekomstige knelpunten worden herkend en benoemd.

U kunt een ´diagnose´ stellen van de situatie door vanuit 3 perspectieven te kijken naar uw situatie:

 1. technisch
 2. financieel-economisch
 3. communicatief

1. Technische positie

Bij het technisch perspectief gaat het om de vraag wat er in technische zin feitelijk aan de hand is. Hierbij ligt de focus vooral op het vaststellen van de aard van het probleem. U moet hiertoe vaststellen of:

In de praktijk kan het ook nog gaan om een combinatie van oorzaken. Buiten beschouwing blijven in deze analyse bouwkundige oorzaken zoals slecht geheide palen en externe invloeden zoals zetting en straatophogingen en dergelijke.

U kunt een eigen inschatting maken van de aard van de problematiek. Met de VAF kunt u maatregelen verkennen en beoordelen. Voor een definitief en deskundig oordeel van de funderingsproblematiek inclusief de schadetermijn, dient u een professioneel (F3O) funderingsonderzoek te laten uitvoeren.

Overzicht aard van funderingsprobleem
Soort Paalrot Palenpest Negatieve kleef
Beschrijving Houten palen horen ruim onder water te staan. Is de grondwaterstand te laag, dan komen de paalkoppen droog te staan. Op de droge delen van houten palen ontstaan schimmels die het hout aantasten. Bacteriële aantasting (palenpest). Ook houten palen die onder water staan, kunnen worden aangetast. Bacteriën kunnen geleidelijk de paal over de gehele lengte aantasten waardoor vooral grenen palen hun sterkte verliezen. Palenpest wordt niet beïnvloed door externe factoren. In een zakkende veen-kleigrond kunnen houten palen mee naar beneden worden getrokken. De palen worden daarmee overbelast met veelal ongelijke zakkingen en scheurvorming tot gevolg.
Info voor diagnose
 • Zijn er houten palen?
 • Is er schade aan pand?
 • Is er droogstand palen? (grondwaterstanden, funderingshoogte)
 • Wat is de bodemgesteldheid?
 • Zijn er houten palen?
 • Van welke houtsoort zijn ze (grenen meest gevoelig)?
 • Is er schade aan pand?
 • Wat is de bodemgesteldheid?
 • Zijn er houten palen?
 • Is er schade aan pand?
 • Is er droogstand palen? (grondwaterstanden, funderingshoogte)
 • Wat is de bodemgesteldheid?
 • Is er bodemdaling (slappe bodem?
Bronnen voor info
 • KCAF: kenniscentrum funderingsproblematiek
 • Uw gemeente: in archieven bouwtekening, vergunning: info over grondwaterpeil, funderingshoogte, funderingstype, bodemgesteldheid
 • Uw waterschap: waterpeil (grond- en oppervlaktewater)
 • Droogstand palen? (grondwaterstanden, funderingshoogte)
 • KCAF: kenniscentrum funderingsproblematiek
 • Uw gemeente: in archieven bouwtekening, vergunning: info over funderingstype, houtsoort, bodemgesteldheid
 • Stichting Hout Research: kennis over gebruikte houtsoorten, keuring houtsoorten
 • KCAF: kenniscentrum funderingsproblematiek
 • Uw gemeente: in archieven bouwtekening, vergunning: info over grondwaterpeil, funderingshoogte, funderingstype, bodemgesteldheid
 • Uw waterschap: waterpeil (grond- en oppervlaktewater)
 • Droogstand palen? (grondwaterstanden, funderingshoogte)

2. Financieel-economische positie

Bij het financieel-economisch perspectief gaat het erom een eerste beeld te krijgen van financieel-economische kaders. Er wordt een aantal zaken nader geïnventariseerd zoals:

 • Wat is de beschikbaarheid van (subsidie)regelingen of ander financiële arrangementen?
 • Zijn er mogelijkheden waarde aan het pand toe te voegen (uitbreiding / verbetering / energiebesparing)?
 • Wat is de draagkracht van partijen en daarmee de betaalbaarheid van maatregelen?

3. Communicatieve positie

Bij het vaststellen van de communicatieve positie gaat het om de vraag of en he communicatie tot nog toe is vormgegeven. Het gaat om vragen als:

 • Wie zijn de belanghebbende partijen bij het funderingsvraagstuk?
 • Of en in hoeverre zijn deze belanghebbenden bekend met / geïnformeerd over de problematiek?
 • Wat zijn de ervaringen in het dossier funderingsschade met de andere betrokken partijen?
 • Hoe is het gesteld met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie?

Een brede mix van actoren

Vrijwel altijd kunnen doelen in het stedelijk gebied alleen in samenwerking met belanghebbenden gerealiseerd worden. Het speelveld dient daarom in kaart te worden gebracht en de taken en verantwoordelijkheden van partijen moeten inzichtelijk zijn. Op voorhand zijn met name de volgende organisaties potentiële partners: huiseigenaren, bewoners, verhuurders, woningcorporaties, gemeenten, hoveniers, Rijk, provincies, industriële onttrekkers, drinkwaterbedrijven of waterschappen, bouw en de combinatie van verzekeraars banken, taxateurs, makelaars en notarissen.

In de praktijk kan het proces van strategievorming sterk profiteren van een goed inzicht in de relaties tussen belangen, standpunten, rollen en acties van deze organisaties. Deze kunnen worden weergegeven en geanalyseerd in een zogenaamde PAIR-matrix (Diepenmaat, 2000). De matrix is een hulpmiddel voor de analyse van de belangen van de verschillende spelers in een samenwerkingsproces.