2 Benoem oplossingsrichtingen

Hoewel oplossingsrichtingen vrijwel per definitie locatiespecifiek zijn, is het voor u toch mogelijk om op voorhand te bepalen in welke richting de oplossingen kunnen worden gezocht.

De volgende 2 hoofdrichtingen zijn denkbaar:

 1. Bouwkundige maatregelen
  Maatregelen aan funderingen of bouwwerken zelf; veelal als reactie op reeds opgetreden funderingsschade.
 2. Waterhuishoudkundige maatregelen
  Dit betreft alle maatregelen die de grondwaterhuishouding direct of indirect beïnvloeden; veelal ter preventie van het optreden van paalrot.

U kunt op basis van twee belangrijke kenmerken van funderingsproblemen een beeld krijgen van de oplossingsrichting:

 • Aard probleem
  Zoals bij stap 1 reeds uitgewerkt, gaat het om drie opties: paalrot, palenpest (bacteriële aantasting) of negatieve kleef. Iedere optie vraagt om andere oplossingen.
 • Schadetermijn
  Stel vast op welke termijn verwacht wordt dat schade optreedt. Wanneer schade op korte termijn zal optreden zijn ander maatregelen aan de orde dan wanneer er nog tijd resteert om het vraagstuk op te lossen.

Oplossingsrichting afhankelijk van aard probleem en schadetermijn

In onderstaande tabel is de relatie tussen kenmerken van het funderingsvraagstuk en bijbehorende oplossingsrichtingen beschreven.

Advies omgang met (dreigende) funderingsproblemen

Maatregelen

Paalrot, water-huishoud-kundige maatregelen

Paalrot, bouwkundige (funderings-herstel) maatregelen

Palenpest, water-huishoud-kundige maatregelen

Palenpest, bouwkundige (funderings-herstel) maatregelen

Negatieve kleef, water-huishoud-kundige maatregelen

Negatieve kleef, bouwkundige (funderingsherstel) maatregelen

Schade-termijn <10 jaar

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Schade-termijn 10-25 jaar

Ja, kan uitstel geven of oplossing zijn

Ja, binnen deze periode

Nee

Ja, binnen deze periode

Ja, mogelijk uitstel

Ja, binnen deze periode

Schade-termijn >25 jaar

Ja, kan voldoende zijn, risico blijft

Nee, voorlopig niet in beeld

Nee

Ja, na 25 jaar

Ja, mogelijk

Ja, na 25 jaar

Uit de tabel blijkt het volgende:

 • Heeft u te maken met een schadetermijn kleiner dan circa 10 jaar dan liggen bouwkundige maatregelen altijd het meest voor de hand;
 • Heeft u te maken met een schadetermijn groter dan circa 10 jaar, dan is het zinvol voor gevallen van paalrot en negatieve kleef ook de waterhuishoudkundige maatregelen te verkennen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan achteruitgang van de fundering worden vertraagd of gestopt. Ook periodieke monitoring van de situatie is bij deze schadetermijn raadzaam;
 • Is de aard van het probleem palenpest, dan zijn waterhuishoudkundige maatregelen geen oplossing.