3 Beoordeel oplossingsrichtingen

Doel van de VAF is een platform te verschaffen waarmee u zich al dan niet samen met andere belanghebbenden kunt oriënteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken.

Wanneer u in stap 2 uw hoofdoplossingsrichtingen benoemd heeft, is het van belang twee vervolgstappen te zetten:

  1. Verbijzonderen maatregelen;
  2. Beoordelen maatregelen.

3.1. Verbijzonderen maatregelen

Binnen de voor u gekozen hoofdoplossingsrichting zijn veelal verschillende maatregelen denkbaar. In een overzicht zijn deze verschillende maatregelen gepresenteerd. Van ieder van die maatregelen vindt u:

  • een algemene beschrijving;
  • investeringskosten;
  • afschrijvingstermijn;
  • beheerkosten.

U kunt deze gegevens gebruiken als ‘ervaringsgegevens’ die u een beeld geven van maatregelen en de kosten ervan zoals die in de praktijk zijn gerealiseerd. Dat wil niet zeggen dat de gegevens altijd één op één kunnen worden gebruikt voor uw situatie. De gegevens dienen altijd met verstand gebruikt te worden en bij verdere uitwerking locatie- en situatie specifiek te worden gemaakt. Lokale omstandigheden zijn immers altijd bepalend voor de toepasbaarheid, het exacte kostenniveau en de risico’s. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de verstrekte gegevens.

3.2. Beoordelen maatregelen met rekenmodule

Op basis van een financieel kwantitatieve benadering kunt u de verschillende maatregelen beoordelen /doorrekenen met behulp van de rekenmodule. Om u op weg te helpen zijn voor meerdere oplossingsrichtingen indicatieve ervaringscijfers opgegeven die u op weg kunnen helpen. Deze analyse voert u uit met behulp van de rekenmodule. De concrete toelichting op het gebruik van de rekenmodule vindt u bij de rekenmodule zelf.

Gebruik van rekenmodule

Een rekenmodule maakt deel uit van de VAF. Feitelijk wordt hier in Excel een contante waardeberekening gemaakt van alle kosten en de baten van oplossingsrichtingen. Door deze te salderen ontstaat inzicht in de netto contante waarde van een oplossingsrichting en kan beoordeeld worden welke oplossing het hoogste maatschappelijk rendement heeft.

Er zijn twee voorbeelden beschikbaar waarbij de rekenmodule is ingezet: