4 Check gevoeligheid uitkomsten

Een check op de gevoeligheid van uitkomsten is vooral van toepassing als u reeds samen met ander partijen aan de slag bent met de funderingsproblematiek. U voert analyses uit over de omgang met de funderingsproblematiek in een omgeving waarin onzekerheden bestaan. Onzekerheden over kosten, relaties, eisen, ruimtelijke ontwikkelingen, baten et cetera.

Deze onzekerheden kunnen ertoe leiden dat u meer wilt weten over de robuustheid van de uitkomsten. Deze robuustheid van de uitkomsten kan getoetst worden voor veranderingen in de aannames met behulp van de zogenaamde ‘gevoeligheidsanalyse’. Dit is een onderzoek naar de relatie tussen veranderende factoren en de uitkomsten van de analyse. Hiermee krijgt u meer inzicht in de mate waarin (de gehanteerde veronderstellingen over de) verschillende kosten en baten de uitkomsten van de analyse beïnvloeden. Ook kan het belang van onzekerheden over diverse kosten en baten aan de hand van de gevoeligheidsanalyse op waarde worden geschat. Om een gevoeligheidsanalyse uit te kunnen voeren, moet u twee stappen doorlopen:

  1. Bepaal uitkomstbepalende en onzekere factoren.
  2. Reken effecten van veranderingen en onzekerheden door.

4.1. Bepaal uitkomstbepalende of onzekere factoren

In de eerste stap van een gevoeligheidsanalyse bepaalt u welke factoren in de analyse uitkomstbepalend lijken te zijn en/of welke factoren op voorhand onzeker lijken te zijn. Dit kan door de financieel kwantitatieve gegevens gezamenlijk te bespreken en te beoordelen. Als belanghebbenden heeft u vaak een beeld van welke ramingen bijvoorbeeld onzeker zijn of welke elementen het meest impact hebben op de uitkomsten.

4.2. Reken de effecten van onzekerheden door

Vervolgens dient u voor deze uitkomstbepalende factoren verschillende waarden in beeld te brengen. Concreet rekent u dan verschillende waarden voor deze factoren door in het model. In het rekenmodel past u de variabele(n) aan en het model rekent dan voor u uit hoe de uitkomsten hierdoor veranderen. Wanneer de uitkomsten als gevolg van de wijzigingen in deze factor substantieel wijzigen, blijkt de analyse gevoelig voor veranderingen in deze factor. Blijven de conclusies van de analyse ook als de factor wordt aangepast, overeind, dan kunt u spreken van een robuuste of niet gevoelige uitkomst.

De gevoeligheidsanalyse kan pas worden uitgevoerd nadat de stappen 1 tot en met 3 zijn afgewikkeld.