Verklaring omtrent het gedrag

Voor een aantal kritische functies is persoonsregistratie vanaf 1 juli 2007 verplicht:

 • monsternemer partijkeuringen (op basis van BRL SIKB 1000 of AP-04M);
 • veldwerker bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (op basis van BRL SIKB 2000);
 • milieukundige processturing bij bodemsaneringen (op basis van BRL SIKB 6000);
 • milieukundige verificatie bij bodemsaneringen (op basis van BRL SIKB 6000).

De persoonsregistratie houdt in dat bovengenoemde functionarissen individueel geregistreerd moeten zijn op de erkenning van hun werkgever. Persoonsregistratie is dus altijd gekoppeld aan de erkenning van het bedrijf. Het bedrijf moet de persoonsregistratie voor haar medewerkers bij Bodem+ aanvragen. Bij de aanvraag moet per te registreren functionaris een originele verklaring omtrent het gedrag worden opgestuurd. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dit geldt ook op het moment dat een wijziging in de persoonsregistratie plaatsvindt.
Het is overigens mogelijk om als medewerker bij meerdere erkende instanties (werkgevers) geregistreerd te staan.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen

De VOG is alleen van toepassing voor natuurlijke personen die geregistreerd willen worden als monsternemer partijkeuringen, veldwerker, milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie.
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft namens het Ministerie van Justitie de VOG af. Een brochure over de VOG en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Dienst Justis.

De medewerker moet de VOG aanvragen in de plaats waarin hij is opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (veelal de gemeente waarin hij woonachtig is). Uitsluitend wanneer u niet in een GBA bent ingeschreven, kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij COVOG indienen.

Voor het behandelen van uw VOG-aanvraag is het voor COVOG niet van belang of het certificatietraject al is afgerond. U hoeft met het aanvragen van een VOG dus niet te wachten tot de afgifte van het certificaat. Op het moment dat u persoonsregistratie bij Bodem+ gaat aanvragen, mag de VOG niet ouder zijn dan zes maanden.

Invullen aanvraagformulier VOG

Werkgever en werknemer vullen gezamenlijk een aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen in. Aan de VOG zijn kosten (€ 30,05) verbonden. Die betaalt u voor het in behandeling nemen van de aanvraag bij de betreffende gemeente. Bij het punt taakomschrijving op het VOG-aanvraagformulier moet u aangeven dat de VOG wordt verlangd op grond van het 'Besluit bodemkwaliteit'.

Daarnaast moet u de volgende functieaspecten aankruisen op het formulier:

 • Informatie
  • punt 11 Bevoegd zijn om systemen te raadplegen en/of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen
  • punt 12 Met gevoelige informatie omgaan
  • punt 13 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
 • Goederen
  • punt 38 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen en dergelijke, die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor mens (en dier)
 • Diensten
  • punt 41 Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, etc.)

Een VOG voor bedrijven (de zogenaamde Verklaring omtrent het gedrag Rechtspersonen) is voor Kwalibo niet van toepassing.

Aanvragen VOG voor personen die niet meer woonachtig zijn in Nederland

Indien u bent uitgeschreven bij uw laatste gemeente in Nederland voor oktober 1994, dan kunt u de aanvraag rechtstreeks bij COVOG indienen (zie de website van de Justis). Bent u na oktober 1994 uitgeschreven, dan moet uw aanvraag worden ingediend bij de laatste gemeente waar u stond ingeschreven voor vertrek naar het buitenland. Dit kan eventueel worden gedaan door een gemachtigde in Nederland. De gemachtigde dient de volgende stukken te overleggen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • schrijven/document van de organisatie/instelling die om de verklaring vraagt;
 • machtigingsbrief voorzien van uw handtekening en handtekening van de gemachtigde;
 • kopie legitimatiebewijs (paspoort);
 • bedrag van € 30,05.

Meer informatie