Overzicht inwerkingtreding van de erkenningsregeling Besluit bodemkwaliteit

Op deze pagina vindt u een overzicht van de inwerkingtredingsdatums voor de erkenningsregeling Besluit bodemkwaliteit. Onderaan deze pagina staat ook een overzicht van toekomstige uitbreidingen van de erkenningsregeling.

Voor de volgende werkzaamheden is erkenning verplicht:

Per 1 januari 2015

 • Inspecteren en controleren werk met IBC-Bouwstof (AS SIKB 6900)
 • Aanleg van afdichtingslagen met zandbentonietpolymeergel mengsel (BRL 1148)
 • Verwerken van kunstoffolie (BRL 1149)

Per 1 oktober 2014

 • Ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen (KBI 6000-21)
 • Ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (BRL 11000)

Per 1 januari 2013

 • Advisering verlenging referentieperiode voor mestbassins en afdekking voor mestbassins (BRL 2344)

Per 1 juli 2011

 • Droog zeven van grond en bagger (BRL SIKB 7500)

Per 1 januari 2011

 • Mechanisch boren (BRL SIKB 2100)

Per 1 juli 2010

 • Koude immobilisatie (BRL SIKB 7500)

Per 1 juli 2009

 • Veldwerk bij waterbodemonderzoek (BRL SIKB 2000, protocol 2003)

Per 1 januari 2009

 • Ontwateren van baggerspecie (BRL SIKB 7500, protocol 7511)

Per 1 juli 2008

 • Analyses voor waterbodems (AS 3000, protocol 3210 t/m 3290)
 • Milieukundige begeleiding bij nazorg (inclusief persoonsregistratie), protocol 6004
 • Samenvoegen van partijen grond of bagger (BRL 9335)

Per 1 januari 2008

 • Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek:grondwater (AS3000, protocol 3110 t/m 3190)
 • Verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse tanks:
  • uitvoeren, installeren en repareren ondergrondse tanks: BRL K903/07
  • uitvoeren bodemweerstandmeting: BRL K903/07
  • aanbrengen en herstellen van kathodische bescherming: BRL K903/07
  • verwijderen en onklaar maken van een ondergrondse opslagtank en vullen met inerte vulmassa: BRL K902/03, BRL K904/02
  • inwendige reiniging van een ondergrondse opslagtank: BRL K905/02
 • Voorzieningen ondergrondse tanks beoordelen en keuren:
  • controle en herkeuring tank(opslag)installaties (accreditatie op basis van AS SIKB 6800);
   NB: tot 1 juli 2013 is het toegestaan de werkzaamheden nog uit te voeren op basis van KC 102/03, KC 103/02, KC 104/03, KC 105/03, KC 106/03 en/of AP 08

Per 1 juli 2007

 • Persoonsregistratie van de individuele monsternemers (BRL SIKB 1000 en AP04)
 • Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (exclusief waterbodems; BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000)
 • Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen (inclusief waterbodems; BRL SIKB 6000)
 • Uitvoering van bodemsaneringen (inclusief waterbodems; BRL SIKB 7000)
 • Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek (exclusief waterbodems; AS3000, protocol 3010 t/m 3090)
 • Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie (BRL SIKB 7500)

Per 1 januari 2007

 • Inspectie van vloeistofdichte voorzieningen (accreditatie op basis van AS 6700; tot 1 juli 2013 is het toegestaan CUR/PBV-aanbeveling 44 toe te passen)
 • Aanleg van bodembeschermende voorzieningen (certificatie op basis van BRL SIKB 7700; tot 1 juli 2013 is het toegestaan BRL 2319, BRL 2362, BRL 2371, BRL 2372 en/of BRL K908/02 toe te passen)

Per 1 oktober 2006

 • Monsterneming bij partijkeuringen (exclusief persoonsregistratie) (certificatie op basis van BRL SIKB 1000 of accreditatie op basis van AS SIKB 1000)
 • Analyse van bouwstoffen (accreditatie op basis van AP04)
 • Certificering van rechtspersonen
 • Afgeven van kwaliteitsverklaringen voor bouwstoffen (inclusief grond onder de BRL9335)

Persoonsregistratie van kritische functies

Voor een aantal kritische, uitvoerende functies in het bodembeheer is een individuele integriteiteis van toepassing. Gekwalificeerde medewerkers die een of meer van de onderstaande werkzaamheden uitvoeren, moeten een 'Verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen' kunnen overleggen. Het verbod om zonder persoonsregistratie werkzaamheden uit te voeren, is voor de kritische functies gelijktijdig van kracht geworden op 1 juli 2007, voor de milieukundige begeleiding bij nazorg (protocol 6004) is de verplichting op 1 juli 2008 ingegaan.

Persoonsregistratie is van toepassing voor de volgende werkzaamheden:

 • monsternemer partijkeuringen (BRL SIKB 1000 of AS SIKB 1000)
 • veldwerker (BRL SIKB 2000)
 • milieukundige processturing (BRL SIKB 6000)
 • milieukundige verificatie (BRL SIKB 6000)

Toekomstige uitbreidingen erkenningsregeling

In de komende tijd zal de erkenningsregeling verder worden uitgebreid. Onderstaande data geven de verwachte data van inwerkingtreding van de erkenningsregeling voor de vakgebieden weer. De normdocumenten zijn in ontwikkeling bij SIKB. Bezoek de website http://www.sikb.nl/ voor de actuele status van de normdocumenten.

Verwachte inwerkingtreding
Werkzaamheid Normdocument Datum erkenning verplicht
Advies BRL SIKB 15000 BRL in ontwikkeling

Meer informatie