Weigering, schorsing of intrekking Erkenningen op basis van Besluit bodemkwaliteit

Indien u voor een werkzaamheid erkenning wenst te verkrijgen, dan moet u in het bezit te zijn van een geldig certificaat. Is het certificaat (tijdelijk) geschorst of ingetrokken, dan mag u de betreffende werkzaamheden niet onder certificaat uitvoeren. De certificerende instellingen en Raad voor Accreditatie melden schorsingen en intrekkingen, zodat Bodem+ deze in de publicatielijst kan verwerken.

Bodem+ zal de procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning starten. De erkende bodemintermediair wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op de voorgenomen schorsing of intrekking van zijn erkenning.

Weigering
Bij een voorgenomen weigering (geheel of gedeeltelijk) geeft Bodem+ de aanvrager de gelegenheid zijn zienswijze te geven conform de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze zienswijze wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Zienswijze
Intrekken of weigeren van een erkenning vindt alleen plaats na vooraankondiging. U ontvangt dan een voornemen tot weigering of intrekking. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op het voornemen te geven. Bij het uiteindelijke besluit wordt uw zienswijze meegenomen.

Meer informatie