Behandeling aanvraag Gelijkwaardigheidsverklaring IBC

Bodem+ controleert bij ontvangst van de aanvraag op volledigheid. Kort na ontvangst stuurt Bodem+ een ontvangstbevestiging naar de aanvrager.

Verzoek om aanvullende gegevens

Als de aanvraag niet volledig of onduidelijk is kan Bodem+ besluiten de aanvraag niet in behandeling nemen. Zorgt u dus dat alle bijlagen zijn toegevoegd, de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Als uw aanvraag niet compleet is, wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De wettelijke behandeltermijn wordt dan opgeschort. Zodra de aanvraag is aangevuld met de noodzakelijke gegevens, wordt de behandeling van de aanvraag en daarmee de wettelijke beslistermijn hervat.

Buiten behandeling stellen van de aanvraag

Wanneer de mogelijkheid om de aanvraag aan te vullen niet wordt benut en de aanvraag onvolledig blijft, wordt uiteindelijk besloten worden om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Er wordt dan geen inhoudelijk oordeel over de aanvraag geveld. Een nieuwe aanvraag moet dan compleet worden ingediend. Een verwijzing naar de eerdere aanvraag tezamen met de eerder ontbrekende gegevens wordt niet in behandeling genomen.

Beslissing op aanvraag

Voor aanvragen van een gelijkwaardigheidsverklaring IBC wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm) voorgeschreven procedure gevolgd.

Na de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag neemt Bodem+ een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken worden vervolgens ter inzage gelegd. Tegen het genomen ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden gedurende de periode van zes weken zienswijzen (schriftelijk of mondeling) kenbaar maken. Daarna maakt Bodem+ het besluit bekend. Ook dit besluit wordt vervolgens zes weken ter inzage gelegd.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan gedurende zes weken schriftelijk beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Belanghebbenden kunnen dit beroep instellen, als zij:

  • zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet instaat waren zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbesluit of bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit

Beslistermijn

Bij de aanvraag van een gelijkwaardigheidsverklaring moet u rekening houden met een behandeltermijn van maximaal zes maanden (afdeling 3.4 Awb). De behandeltermijn kan worden verlengd. De aanvrager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij een termijn wordt genoemd waarbinnen de beslissing wel kan worden verwacht.

Publicaties

Van het ontwerp-besluit en het besluit wordt mededeling gedaan op de website van Bodem+, in de Cobouw en de Staatscourant.

De gelijkwaardigheidsverklaring wordt op de website van Bodem+ geplaatst. Dit betekent dat ook andere gebruikers, in het geval van een gelijke praktijksituatie, deze gelijkwaardigheidsverklaring mogen gebruiken.

Meer informatie