Statusverklaring baggerspecie

Wet belastingen op milieugrondslag

woerden baggerdepot MG 5392

Sinds 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting geherintroduceerd. Voor baggerspecie geldt een generieke vrijstelling van de afvalstoffenbelasting (Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), art. 29). Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. U kunt deze baggerspecieverklaring aanvragen als u baggerspecie ter verwijdering wilt afgeven aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting.

Behandeling van de aanvraag

Bodem+ beoordeelt uw complete aanvraag en neemt binnen vier weken een besluit. Dit besluit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk. Het origineel van een verleende verklaring kunt u overleggen aan de beheerder van de stortplaats waar u de baggerspecie gaat storten. U ontvangt ook een kopie voor uw eigen administratie. De verklaringen worden ook gepubliceerd op de website van Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online. Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+.

Meer informatie

Externe links