Toelichting aanvraagformulier baggerspecieverklaring

Versie juli 2019

Een baggerspecieverklaring geeft aan dat de desbetreffende partij baggerspecie is en met de verklaring is de te storten partij baggerspecie vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting zoals in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is aangegeven.

Een aanvraag voor een baggerspecieverklaring bij Bodem+ is kosteloos. De wettelijke termijn van een beoordeling is maximaal vier weken, als de gegevens volledig en correct zijn aangeleverd. Vergeet u niet om de gevraagde begeleidende documenten (als een projectkaart van de partij, de inpeilingsgegevens of een kopie van bestekposten voor de omvang partij) met het aanvraagformulier (doc, 115 kB) mee te sturen.

Het formulier bevat de volgende onderdelen:

A. Gegevens ontdoener

01 Onder ontdoener verstaat Bodem+ de opdrachtgever voor de verwijdering van de baggerspecie. Bodem+ kent aan de ontdoener een blijvend relatienummer toe. Bij volgende aanmeldingen volstaat vermelding van dit relatienummer. De nummers 02 t/m 04 kunt u dan open laten mits er geen veranderingen zijn opgetreden.

02 t/m 04 Algemene gegevens van de ontdoener.

B. Projectgegevens

05 Bodem+ kent het projectnummer toe. Als dit nummer bekend is, kunt u het hier invullen. De gegevens bij 06 t/m 08 hoeft u dan niet in te vullen mits er geen veranderingen zijn opgetreden.

06 De naam die door de ontdoener aan het project is gegeven.

07 en 08 Het adres en de naam van de te baggeren watergang.

Projectadviseur / aanvrager

09 Onder projectadviseur verstaat Bodem+ de persoon/instantie/het adviesbureau die namens de ontdoener de aanvraag verzorgt en als correspondentieadres fungeert. Bodem+ kent aan de projectadviseur een blijvend relatienummer toe. Bij volgende aanmeldingen volstaat vermelding van dit relatienummer. De nummers 10 t/m 12 kunt u dan open laten mits er geen veranderingen zijn opgetreden.

13 t/m 15 De contactpersoon, het telefoonnummer en het e-mailadres van de projectadviseur die de aanvraag verzorgt.

Aanvullende informatie en toelichting

16 Geef een volledig overzicht van de uitgevoerde onderzoeken op de locatie voor zover deze gaan over de baggerspecie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Bodem+ kan steekproefsgewijze en bij onduidelijkheden ter controle van de juistheid van de aanvraag deze onderzoeken opvragen.

17 Hier vermeldt u op basis van welk protocol, richtlijn of voorschrift de bij vraag 16 uitgevoerde onderzoeken zijn uitgevoerd.

18 Bij de toelichting verstrekt u algemene achtergrondinformatie over de historie van de locatie, verontreinigingsbronnen, enzovoort. Daarnaast verstrekt u informatie over de wijze waarop de locatie is ingedeeld in partijen (bijvoorbeeld op basis van verontreinigingsgraad of zandgehalte) of de locatie waaruit de partij vrijkomt een oppervlaktewaterlichaam betreft zoals gedefinieerd in de Waterwet en of er in het verleden al/dan niet bodemvreemde materialen in de waterbodem zijn aangebracht (en zo ja welke materialen en in welke mate).

C. Partijgegevens

Dit onderdeel (kopiëren en) invullen per te onderscheiden partij.

19 en 20 Naast het partijnummer van de aanvrager, kent Bodem+ aan elke partij een eigen uniek partijnummer toe.

21 Hier geeft u de indicatie van de totale hoeveelheid baggerspecie inclusief puin en afval zo goed mogelijk aan, zowel in tonnen als in m3 (in situ, met uitzondering van (doorgangs)depots). Geef ook de lengte, breedte en oppervlakte van de partij aan, en de gehanteerde omrekenfactor van tonnen naar kubieke meters. Worden puin en afval voorafgaand aan de afvoer op een bepaalde diameter afgezeefd, dan het afgezeefde deel niet aanmelden. Eventueel bij 28 de gebruikte zeefdiameter aangeven. Geef hier, met separate onderbouwing, aan wat de oppervlakte en de dikte van de te baggeren partij betreft.

22 Geef hier aan wanneer de partij vermoedelijk wordt gebaggerd. In geval van een doorgangsdepot waar de partij uiteraard reeds is gebaggerd, dient van iedere partij die in het doorgangsdepot is gebracht in een aparte bijlage de herkomst, hoeveelheid en aanvoerdatum te worden aangegeven.

23 Geef hier een verwijzing aan naar een mee te zenden kaart van het oppervlaktewaterlichaam met daarop ingetekend de geografische ligging van de locatie en de geografische ligging van de partijen binnen de locatie.

24  Geef de fysische samenstelling aan op basis van uitgevoerde analyses. De hoeveelheid fijn bodemvreemd materiaal moet worden aangetoond via bepaling van de fractie >2mm (uitgedrukt in % van de droge stof) door middel van zeving in het laboratorium. De monsters moeten worden voorbehandeld volgens prestatieblad 3010-4, inclusief lutum (NEN5753) en humus (NEN 5754). Per uitgevoerde analyse op chemische parameters dient u één fractieverdeling te bepalen.

25, 26 en 27 Bodem+ gaat ervan uit dat de partij zo mogelijk wordt gezeefd op 32 mm en in ieder geval op 80 mm. Vermeld daarom op basis van visuele waarnemingen, de zeefcurve en boorstaten een schatting van de gehaltes voor de fracties van 2-32, 32-80 en > 80 mm. Met puin wordt het gehalte aan steenachtig materiaal bedoeld. Overleg bij de aanvraag alle boorstaten inclusief de plaatsing van de boringen in de partij.

Onder afval verstaat Bodem+ bodemvreemde stoffen (uitgezonderd puin) zoals slakken, sintels en kooldeeltjes, ijzerdelen, boomstronken, begroeiingsresten, plastics, huisvuil e.d.

Het percentage bodemvreemd materiaal kan worden aangegeven door sommatie van het percentage puin en afval.

28 Bij de omschrijving afval geeft u een beschrijving van het afval, bijvoorbeeld soort, verspreiding, grootte, uitzeefbaarheid e.d. Eventueel de gebruikte zeefdiameter aangeven.

29 Per partij ondertekenen. Bodem+ neemt alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren in behandeling. Formulieren kunt u per e-mail versturen aan Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ via e-mail: wbm@rws.nl.

Naast het ingevulde formulier ‘Aanvraag verklaring baggerspecie' dient u bij iedere partij standaard een aantal begeleidende documenten mee te sturen, te weten:

  • kaart van oppervlaktewaterlichaam met geografische situering van de partij
  • kopieën van de analysecertificaten van de bepaling(en) van de fractie > 2 mm van het laboratorium
  • een beschrijving van de gehanteerde monsternamestrategie en uitgevoerde veldwerk (inclusief vermelding van de monsternemingsdiepte)
  • (overzicht van de) Inpeilingsgegevens
  • kopie van bestekposten voor de omvang partij