Hoe moet ik de baggerspecie onderzoeken?

Vraag

Hoe moet ik de baggerspecie onderzoeken?

Antwoord

Bodem+ stelt in het kader van een aanvraag om een baggerspecieverklaring geen specifieke eisen aan het te gebruiken onderzoeksprotocol. U kunt dus de NEN 5720 gebruiken, het gangbare onderzoeksprotocol voor waterbodemonderzoek. Ook voor het onderzoek naar de chemische samenstelling van de baggerspecie stelt Bodem+ geen eisen.

Maar voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring eist Bodem+ wel onderzoek naar de fysische samenstelling van de baggerspecie. De hoeveelheid fijn bodemvreemd materiaal moet worden aangetoond via bepaling van de fractie >2mm (uitgedrukt in % van de droge stof) door middel van zeving in het laboratorium. De monsters moeten worden voorbehandeld volgens prestatieblad 3010-4, inclusief lutum (NEN5753) en humus (NEN 5754). Per uitgevoerde analyse op chemische parameters dient u één fractieverdeling te bepalen.  Voor de uitvoering van het veldwerk verwijzen wij u naar BRL SIKB 2000 erkende bedrijven.