Wat is baggerspecie?

Vraag

Wat is baggerspecie?

Antwoord

Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Onder baggerspecie wordt mede verstaan: sediment en het residu van de reiniging van baggerspecie. In het kader van de Wbm wordt baggerspecie die voor meer dan 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 mm niet als baggerspecie aangemerkt.