Verontreinigingstypen

Versie juli 2019

Bij elk verontreinigingstype (Vt.) hoort een code; deze codes staan vermeld in de volgende lijst.

Lijst verontreinigingstype en code
Vt. Omschrijving Vt. Omschrijving
105 Vanadium 610 Org. chl. bestr. mid. (tot.)
110 Chroom 612 Niet chl. bestr. mid. (tot.)
111 Chroom (VI) 614 Tributyltin (TBT)
115 Cobalt 616 Azinfos-methyl
120 Nikkel 620 alfa-HCH
125 Koper 621 beta-HCH
130 Zink 623 gamma-HCH
135 Arseen 625 HCB
145 Molybdeen 629 Som Drins
150 Cadmium 630 Endosulfan
155 Tin 631 Aldrin
160 Antimoon 640 Chloordaan
165 Barium 641 DDT (som)
170 Kwik 642 DDE (som)
171 Kwik (organisch) 643 DDD (som)
180 Lood 644 Heptachloor
645 Heptachloorepoxide (som)
215 Cyanide (totaal-vrij) 646 Heptachloorbutadieen
216 Thiocyanaat 650 MCPA
240 Chloride 660 Atrazine
661 Carbaryl
305 Benzeen 662 Carbofuran
310 Ethylbenzeen 663 4-Chloormethylfenolen (som)
315 Tolueen
320 Xylenen 805 Tetrahydrofuran
325 Fenolen 810 Pyridine
329 Aromaten (individueel) 815 Tetrahydrothiofeen
330 Aromaten (totaal) 820 Cyclohexanon
345 Cresolen 825 Styreen
355 Dodecylbenzeen 835 Minerale olie
840 Vinylchloride
405 Naftaleen 843 Serpentijn asbest
410 Antraceen 844 Amfibool asbest
415 Fenantreen 845 Asbest gewogen
420 Fluoranteen 861 Dimethyl ftalaat
425 Pyreen 862 Diethyl ftalaat
426 Chryseen 863 Di-isobutyl ftalaat
427 Benzo(a)antraceen 864 Dibutyl ftalaat
430 Benzo(a)pyreen 865 Butyl Benzylftalaat
431 Benzo(k)fluoranteen 866 Dihexyl ftalaat
432 Indeno(1,2,3cd)pyreen 867 Di(2-ethylhexyl)ftalaat
433 Benzo(ghi)peryleen 871 Tribroommethaam (bromoform)
434 PAK-7 (BAGA) 872 Ethyleenglycol
435 PAK-totaal (10 VROM) 873 Diethyleenglycol
436 PAK-16 (EPA) 874 Acrylonitril
875 Formaldehyde
500 Dichloormethaan 876 Isopropanol (2-propanol)
501 Trichloormethaan (chloroform) 877 Methanol
502 Tetrachloorkoolstof (tetra) 878 Butanol (1-butanol)
503 1,1,2-Trichloorethaan 879 Butylacetaat
504 Trichlooretheen (tri) 880 Ethylacetaat
506 Tetrachlooretheen (per) 881 Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)
507 1,1,1-Trichloorethaan 882 Methylethylketon
508 1,1-Dichloorethaan
509 1,2-Dichloorethaan 901 monochlooranilines
517 1,1-Dichlooretheen 904 TEQ Dioxine (totaal)
518 1,2-Dichlooretheen 906 Pentachlooraniline
519 Dichloorpropanen 907 Chloornaftaleen (som)
520 Monochloorbenzeen
521 Dichloorbenzenen (som)
522 Trichloorbenzenen (som)
523 Tetrachloorbenzenen (som)
524 Pentachloorbenzenen (som)
531 Pentachloorfenol
536 Monochloorfenolen (som)
537 Dichloorfenolen (som)
538 Trichloorfenolen (som)
539 Tetrachloorfenolen (som)
545 PCB's (totaal)

Meer informatie