Wijziging Regeling uniforme saneringen voor categorie Mobiel

Gepubliceerd 13 februari 2012

Per 1 april 2012 treedt een wijziging van de Regeling uniforme saneringen in werking. De wijziging betreft een aantal verruimingen binnen de categorie Mobiel, waardoor meer saneringen onder het Besluit uniforme saneringen (BUS) kunnen worden uitgevoerd. Lees de publicatie in de Staatscourant.

Meer saneringen onder de categorie mobiel

De wijziging per 1 april 2012 betreft een belangrijke verruiming van de reikwijdte van de categorie Mobiel. Het tot dan toe gehanteerde bodemvolume-criterium voor het bepalen of een mobiele verontreiniging wel of niet binnen het BUS viel, is komen te vervallen. Ook is de terugsaneerwaarde voor grondwater verruimd. Via een eerdere wijziging van deze regeling per 15 juli 2011 was het al mogelijk om een verontreiniging, die voorkomt op percelen van meerdere eigenaren, te saneren via n melding.
De verkenning van de verruimingsmogelijkheden van BUS en de beleidsmatige discussie hierover heeft in 2011 plaatsgevonden in de begeleidingscommissie BUS met daarin vertegenwoordigers vanuit de uitvoeringspraktijk.

Aanpassing Handreiking uniforme saneringen en formulieren categorie mobiel

De Handreiking uniforme saneringen is geactualiseerd op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook zijn in een bijlage van de Handreiking een aantal praktijkvoorbeelden toegevoegd. Op 1 april 2012 zullen ook de aangepaste meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor de categorie mobiel te vinden zijn op de website http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2011/07/13/meldingsformulier-voor-bus-saneringen.html.

Update van overige meldingsformulieren en evaluatieverslagen

Eind januari 2012 heeft er een update plaatsgevonden in de digitaal invulbare formulieren van de BUS-categorien: immobiel, tijdelijk uitplaatsen en De Kempen. Deze wijziging is niet inhoudelijk van aard, maar betreft het verhelpen van enkele gebruiksongemakken.

Wijziging van de Wbb en BUS voorzien

Momenteel is ook een wijziging van de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen (Wkpb) en het BUS in voorbereiding, Het wetsvoorstel (kamerstuk 33 150), dat is gericht op het terugdringen van administratieve lasten, is op 25 januari 2012 aan de Tweede Kamer gezonden. Het is nog niet bekend op welke datum deze wijzigingen in werking treden. De belangrijkste wijzigingen rondom BUS zijn:

  1. de verplichte Wkpb-registratie van een BUS-melding vervalt;
  2. de beschikking op het evaluatieverslag voor de categorie: Tijdelijk uitplaatsen vervalt;
  3. bevoegd gezag mag een ontvangen BUS melding uitsluitend elektronisch te publiceren (in plaats van verplicht schriftelijk in een huis-aan-huisblad)

Links

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
Wijziging Regeling uniforme saneringen (publicatie Staatscourant)
Meldingsformulieren en evaluatieverslagen
Handreiking uniforme saneringen