Interferentiegebied vastgesteld? Maak het bekend!

Gepubliceerd 11 februari 2015

Gemeenten die interferentiegebieden vaststellen kunnen deze publiceren via de website www.wkotool.nl. Op deze manier krijgen burgers en bedrijven die gebruik willen maken van bodemenergie snel inzicht in de geldende regels.

Gemeenten en provincies kunnen met het oog op een goede ordening van bodemenergiesystemen, interferentiegebieden in hun verordening opnemen. In een bodemenergieplan kan vervolgens de gewenste ordening voor deze gebieden worden uitgewerkt. Er kunnen ook bodemenergieplannen worden opgesteld voor gebieden waarvoor geen interferentiegebied is aangewezen.

Omgevingsloket Online

De (digitale) kaarten met interferentie- en bodemenergieplangebieden hebben een formele rol in het meldproces van nieuwe bodemenergiesystemen. Zo dient bij de aanleg van een nieuw systeem te worden bepaald of deze wordt aangelegd binnen een interferentiegebied. Dit is bepalend omdat de melding vergezeld moet gaan van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Gemeentelijke en provinciale beheerders van het Omgevingsloket Online (OLO) kunnen door lokale instellingen in het OLO aangeven waar deze gebieden liggen, zodat melders tijdens de Vergunningcheck weten of ze een OBM moeten aanvragen of kunnen volstaan met een melding. Dit kan bijvoorbeeld door een verwijzing te maken naar www.wkotool.nl.

Gemeenten kunnen de interferentiegebieden (en ook bodemenergieplan) laten publiceren op www.wkotool.nl.

Provincies helpen gemeenten

Het is van belang dat de interferentie- en bodemenergieplangebieden eenvoudig, eenduidig en up-to-date ontsloten zijn. Met name kleine gemeenten zijn niet in staat om kaarten via webservices te ontsluiten. Daarom hebben gemeenten en provincies besloten om de kaarten te ontsluiten via de provinciale GIS-omgevingen en de metadata te publiceren in het Provinciaal GeoRegister (PGR). Provincies hebben daarnaast ook belang bij goed beschikbare informatie over interferentiegebieden, omdat deze ook belangrijk zijn voor hun eigen vergunningsverleningstrajecten.

Een eenduidige informatie-aanlevering is van belang. Daarom is een handleiding opgesteld voor gemeenten en RUD’s over de informatie-aanlevering van de (GIS)-gegevens van de interferentie- en bodemenergieplangebieden aan de provincies. De handleiding beschrijft het proces van aanlevering en het format van de aanlevering, contactpersonen en waar gemeenten en RUD’s terecht kunnen met eventuele vragen en opmerkingen.

De handleiding is niet geschikt voor provinciale medewerkers die de gegevens willen verwerken. Informatie over het ontsluiten van interferentie- en bodemenergieplangebieden in de WKO Tool en het Provinciaal GeoRegister (PGR) voor provinciale medewerkers, is te vinden in een brief die eerder door Bodem+ is verstuurd.

Meer informatie

Zowel de handleiding, de brief als technische documentatie (attribuutinformatietabellen en dataschema's) vindt u op de pagina 'Publiceren interferentiecontouren' op www.allesoverbodemenergie.nl. Daar staan ook een aantal veelgestelde vragen over het aanleveren van interferentiecontouren. Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact op met de helpdesk van Bodem+.