Over de Aanvullingswet bodem

Gepubliceerd 13 juni 2016

Ook de bodemregelgeving maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. Dit gebeurt met een aparte aanvullingswet en aanvullingsbesluit. De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit Uniforme saneringen.

Het voorkomen van nieuwe verontreinigingen of aantastingen blijft een belangrijk onderdeel van de regelgeving. Waar de huidige regelgeving zich richt op het saneren van gevallen van bodemverontreiniging wordt dit onder de Omgevingswet meer gekoppeld aan activiteiten. Een andere belangrijke wijziging is dat de gemeente het bevoegd gezag is. Bij de Wet bodembescherming ligt deze taak voor de kleinere gemeenten nog bij de provincies.

Consultatie

De internetconsultatie van de Aanvullingswet bodem is zojuist afgelopen. Er zijn ongeveer 65 reacties binnengekomen, van gemeenten, omgevingsdiensten, Unie van Waterschappen, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO, VEWIN, VNO/NCW en diverse adviesbureaus en belangenorganisaties.

De reacties hebben onder andere betrekking op de taakverdeling bij grondwater, de rol van ecologie, de effecten van decentralisatie van bodemtaken, de zorgplicht, voormalige stortplaatsen en het overgangsrecht. De komende periode wordt gewerkt aan de verwerking van de gemaakte opmerkingen. Naar verwachting wordt de Aanvullingswet bodem dit najaar voor advies naar de Raad van State gestuurd.
(Bron: website Omgevingswet, Nieuwsmail 42, juni 2016)