Internetconsultatie ontwerp wijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Gepubliceerd 11 februari 2016

Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) wordt gewijzigd. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. De wens tot versnelling vloeit voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 en uit de komst van de Omgevingswet. Van 11 februari tot en met 10 maart 2016 is het mogelijk om via internetconsultatie op de ontwerpwijziging te reageren.

Stimulans om bodemsanering snel op te pakken

In dit convenant heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) met VNO-NCW en MKB-Nederland de intentie uitgesproken om het besluit en bijbehorende regeling aan te passen om de bodemsaneringsoperatie te stimuleren en de werkvoorraad zo optimaal mogelijk af te ronden voor 2030. Zowel de regeling als het besluit treden naar verwachting uiterlijk per 1 juli 2017 in werking.

Voor bedrijven is de wijziging van het besluit financiële bepalingen bodemsanering een stimulans om de bodemsanering tijdig op te pakken. Dit draagt bij aan een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en de ondergrond.

Consultatie

De consultatie vindt plaats om het bedrijfsleven en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp wijzigingsbesluit. Met name het bedrijfsleven en de bevoegde overheden Wet bodembescherming hebben met de wijziging te maken. Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp wijzigingsbesluit en de nota van toelichting betrekken.