Reacties internetconsultatie wijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Gepubliceerd 18 april 2016

Het verslag met de reacties op hoofdlijnen uit de internetconsultatie van het ontwerp wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering is beschikbaar op overheid.nl. De openbare internetconsultatie vond plaats in de periode van 11 februari tot en met 10 maart 2016.

Stimulans om bodemsanering snel op te pakken

Het doel van de wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) is dat de subsidie als instrument een goede bijdrage kan blijven leveren om de (vrijwillige) bodemsaneringen van bedrijfsterreinen en de meest risicovolle vervuilingen aan te pakken. De wens tot versnelling vloeit voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 en uit de komst van de Omgevingswet. Bij inwerkingtreden van de Omgevingswet, gaat naar verwachting het Bfbb over (van de Wet bodembescherming naar de Kaderwet subsidies IenM).

Verwerking van reacties

Na verwerking van de opmerkingen in deze internetconsultatie moet de Ministerraad instemmen met publicatie van de uitkomsten van de internetconsultatie en verzending naar de Tweede Kamer. Daarna gaat het ontwerp wijzigingsbesluit voor advisering naar de Raad van State. De verwachting is dat het wijzigingsbesluit uiterlijk per 1 juli 2017 in werking treedt.