Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017

Gepubliceerd 25 oktober 2016

In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 te verhogen naar €14,22 per ton. De heffing geldt dan voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled wordt niet belast.

Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor afvalstoffen die worden gestort of verbrand geldt nu een tarief van €13,07 per ton. Vanaf 1 januari 2017 gaat het tarief met €1,15 omhoog naar €14,22 per ton. Dus voor grond die wordt aangeboden bij een stortplaats, wordt naast het storttarief ook de afvalstoffenbelasting van €14,22 per ton in rekening gebracht.

Exportheffing afvalstoffenbelasting 0%

Reden voor de verhoging is vergoeding van het wegvallen van de exportheffing. Met ingang van 1 juli 2015 was afvalstoffenbelasting ook verschuldigd voor het verkrijgen van toestemming om afvalstoffen uit Nederland over te brengen naar het buitenland en daar te laten verbranden. Maar deze exportheffing bleek Europeesrechtelijk niet houdbaar. Vooruitlopend op wetgeving is daarom in maart 2016 bij beleidsbesluit de exportheffing op nihil gesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Met het Belastingplan 2017 wordt dit opgenomen in de wet.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het gaat om een partij baggerspecie die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan digitaal per e-mail. Aanvragen verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan bssa@rws.nl.

Aanvragen baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.