Ambities komen samen tijdens de Themadag

De jaarlijkse themadag van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond zit nog vers in het geheugen. Op een mooie dinsdagmiddag in april kwamen in Utrecht ruim zestig professionals in bodem, grondwater en ondergrond samen. Vorig jaar was deze gericht op de SPOED-locaties; de focus lag dit jaar op de brede transitie naar een integrale, maatschappelijke aanpak van de disciplines. We blikken terug op een inspirerende middag.

De themadag stond in het teken van het delen van ambities en ervaringen. Dit deden we met een mooie mix van mensen die op de locatie actief zijn (gemeenten), mensen die regionaal werken (provincies, omgevingsdiensten en waterschappen) en mensen die zich op landelijk niveau bezighouden met het thema (rijksoverheid). Dit gezelschap leverde veel inspiratie op om de volgende stap te zetten naar een integrale aanpak.

Themadag

Een gezamenlijke stip op de horizon

De dag begon met boeiende inleidingen over de stand van zaken van de inbouw van bodemwetgeving in de Omgevingswet en over de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma voor de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Vervolgens werd er een peiling gedaan onder de aanwezigen over de warme overdracht. Direct ontstonden er gesprekken tussen professionals op het gebied van water, bodem of ruimtelijke ordening over ieders ambities in de regio. De gedeelde stip op de horizon: hoe zijn deze ambities bij elkaar te brengen in het belang van een gezonde en prettige fysieke leefomgeving?

Uit de peiling kwam duidelijk naar voren dat mensen behoefte hebben aan gerichte informatie en dat zij nog ondersteuning kunnen gebruiken bij het organiseren en vormgeven van die gesprekken in de regio.

Gesprekken aangaan

In de vier workshops die volgden, spraken de aanwezigen hier nog verder over door. Meerdere oplossingen kwamen aan de orde. Voor diffuus lood wordt bijvoorbeeld geen nieuwe norm ontwikkeld, maar wel een internetmodule om de kennisuitwisseling te ondersteunen. Voor de aanpak van bodemverontreiniging kunnen bedrijven hulp zoeken bij Bodembeheer Nederland om hun bodemvraagstukken op te lossen. Overheden en Bodembeheer Nederland kunnen elkaar hierin versterken.

Het belang van bodeminformatie onder het digitaal stelsel van de Omgevingswet kwam scherp naar voren tijdens de workshop. Wat gebeurt er als die verantwoordelijkheid ook bij gemeenten komt te liggen? Blijft die taak dan overeind in de opdrachtverlening naar de omgevingsdiensten? Hiervoor moet het gesprek met elkaar worden aangegaan. Dit bleek ook uit de workshop rondom gebiedsgericht grondwaterbeheer, waaruit de noodzaak voor een gesprek met de ‘watercollega’s’ duidelijk bleek. De doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water en de ambities in de regio met betrekking tot bodembeheer en grondwaterkwaliteit wordt een mooie uitdaging, waar alle partijen zeer voor zijn gemotiveerd.

Themadag 2018

Met veel interactie, discussies en gedeelde ambities kijken we terug op een geslaagde Themadag. Een opmars naar mooie gezamenlijke acties het komende jaar. Volgend jaar komen we weer bij elkaar om de balans op te maken.

Tijdens de bijeenkomst zijn ansichtkaarten uitgereikt waarbij de aanwezigen van deze dag aan konden geven of zij nog ergens hulp bij kunnen gebruiken of juist ergens trots op zijn. Is het u niet gelukt om de ansichtkaarten in te vullen, maar wilt u nog wel iets kwijt? Neemt u gerust contact met ons op.

NB: De presentaties van de dag zijn terug te vinden op pleio. Toegang tot pleio kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar bodemplus@rws.nl.