Groene daken kansrijk bij hoogbouw en dichtbebouwd stedelijk gebied

Gepubliceerd 13 februari 2017

De toepassing van groene daken is vooral kansrijk bij dakrenovaties van hoogbouw of in dichtbebouwd stedelijk gebied waarbij er op maaiveld weinig ruimte is voor waterberging en groen. Ook blijkt dat de kansen voor toepassing van groene daken groter zijn als deze standaard in de ontwerpfase meegenomen worden.

Dit is de uitkomst van een onderzoek in de gemeente Tilburg dat in 2016 is uitgevoerd. Groene daken (daken bedekt met aarde en planten) dragen bij aan klimaatbestendigheid, de leefbaarheid en verduurzaming van het stedelijk gebied. Tilburg stelt in het voorjaar van 2017 een stimuleringsregeling voor groene daken vast. Verder overweegt Tilburg om samen met partners in de stad een voorbeeldproject uit te werken. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten en gebouw-eigenaren die een weloverwogen besluit moeten nemen om groene daken te stimuleren of toe te passen.

Groene daken in Tilburg

Natuurlijk kapitaal vanzelfsprekend

Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft Wageningen Environmental Research (WER-Alterra) opdracht gegeven voor dit onderzoek als onderdeel van het brede beleidsprogramma Natuurlijk Kapitaal (NK). Dit programma moet ervoor zorgen dat een duurzaam gebruik van het ‘natuurlijk kapitaal’ een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij beleids- en investeringsbeslissingen van overheden, bedrijven en andere organisaties.

Onder ‘natuurlijk kapitaal’ wordt verstaan de natuurlijke ecosystemen, processen, grondstoffen en diensten die zij aan de mens kunnen leveren. Groene daken bieden als onderdeel van het ‘natuurlijk kapitaal’ een meerwaarde voor Tilburg en leveren een positieve bijdrage in de aanpak van concrete opgaven op het gebied van klimaatbestendigheid, leefbaarheid of vestigingsklimaat voor bedrijven.

Voorbeeldprojecten van groene daken helpen bij de besluitvorming en kunnen de voor- en nadelen van groene daken in beeld brengen en geven inzicht in de kosten en baten voor betrokken partijen.

Kansen voor groene daken in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft in dit onderzoek als pilot-gemeente gediend. Voor een aantal ruimtelijke projecten in Tilburg zijn de kansen onderzocht voor toepassing van groene daken als klimaatadaptieve en duurzaamheidsmaatregel. De drie onderzochte projecten in Tilburg leveren geen directe kansen op om groene daken toe te passen, omdat in deze projecten al voldoende klimaatadaptieve maatregelen op maaiveld zijn genomen.

Tilburg komt op korte termijn met een voorstel over de wijze waarop ze met groene daken wil omgaan. Verder gaat Tilburg een zogenaamde ‘kansenkaart’ opstellen voor gebieden in Tilburg waar groene daken wenselijk zijn. Deze gebieden worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Stimulering van groene daken

In het onderzoek zijn ook ervaringen met stimulering van groene daken in zes gemeenten (Eindhoven, Enschede, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam) in beeld gebracht. Het soort project, het doel en inzicht in de kosten en baten zijn van invloed op de houding van actoren en de kansen voor toepassing en opschaling van groene daken. Stimulering bij deze zes gemeenten gebeurt vooral met subsidies, communicatie en voorbeeldprojecten. De opgedane ervaringen met groene daken zijn hier overwegend positief en is men tevreden over het stimuleringsbeleid.

Lees meer hierover in het rapport Groene daken in Tilburg.


Lees meer