Internetconsultatie Besluit basisregistratie ondergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor. Tot en met 27 maart 2017 kan via de internetconsultatie reacties op het ontwerp Besluit worden doorgegeven.

Dit besluit is de eerste tranche van de benodigde regelgeving waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie ondergrond. Deze wet voorziet in de oprichting van de basisregistratie ondergrond. De wet geldt vanaf het moment dat de regelgeving, waarin uitvoering wordt gegeven aan de wet, klaar is.

Verbeteren informatievoorziening

Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die gegevens te standaardiseren en aan zowel de overheid als aan andere partijen ter beschikking te stellen. De basisregistratie ondergrond bevat uiteindelijk informatie over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond.

Voor iedereen beschikbaar

Ondergrondgegevens die in de basisregistratie ondergrond zijn opgenomen, zijn voor iedereen beschikbaar voor hergebruik. Overheden zijn verplicht om de informatie in de basisregistratie ondergrond te gebruiken, wanneer zij gegevens over de ondergrond nodig hebben. Daarnaast is het niet nodig om gegevens aan bestuursorganen te leveren als die al in de basisregistratie zijn opgenomen.

Ontwerp besluit

Dit ontwerp besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten die in het kader van de eerste tranche door bronhouders aangeleverd moeten worden. Ook worden in dit besluit bepalingen vastgesteld die over de inrichting van de basisregistratie ondergrond gaan. Ten slotte zijn in dit Besluit uitzonderingen op de meldplicht opgenomen.

Voor de laatste stand van zaken en details over de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) en de registratieobjecten wordt verwezen naar bro.pleio.nl.
(Bron: www.internetconsultatie.nl)