Veel onderzoeksvragen uitgezet voor Kennisbudget

'Tijdens een drukbezochte bijeenkomst, 5 september jongstleden, hebben we zo’n 80 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden kunnen informeren over de besteding van het kennisbudget vanuit het convenant dit jaar en de eerste helft van volgend jaar', vertelt projectleider Leo Hamerlinck.

'Er zijn afgelopen zomer tien gerichte kennisvragen uitgezet, zoals "Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?" en "Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgang met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied?" Inmiddels zijn vrijwel alle projectvoorstellen hiervoor gegund, samen voor een bedrag van ongeveer € 475.000’. Hamerlinck licht toe dat de aanbestedingsvormen en verdeling van budgetten wordt vastgesteld door het Programmateam dat vanuit alle convenantspartijen van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 de aansturing verzorgt van de besteding van het kennisbudget.

'Naast deze gerichte kennisvragen ontwikkelen we zogenoemde regioprojecten ten dienste van lagere overheden om hun te ondersteunen bij het inrichten van samenwerkingsverbanden rond de Omgevingswet. "Wat betekent dat voor ons, bijvoorbeeld als gemeente?" en "Waar haal ik welke kennis op?" Een derde kennisontwikkelingsvariant is een concurrentiegerichte dialoog, waarin verschillende vraagstellingen nader worden gedefinieerd. Hiervoor beleggen we in samenwerking met KIBO de komende zes tot negen maanden verschillende arena's met stakeholders. Belangrijk daarbij is ook de vraag hoe de kennisbehoefte zich verhoudt tot de kennisontwikkeling bij andere programma's in andere sectoren'.

Tot slot, vertelt Hamerlinck, hebben we gekozen voor een vierde vorm van kennisontwikkeling, die van een prijsvraag. Die geldt voor enkele onderwerpen waar op dit moment nog geen concrete vragen over zijn te formuleren. "Schudden aan de boom" noem ik dat, wat moet leiden tot het formuleren van een aantal thema’s met een grote maatschappelijke relevantie. Die relevantie moet overigens dan ook blijken uit de medefinanciering door marktpartijen van dit deel van ons kennisbudget'.


beeldmerk UP Convenant BenO

Zie ook