Samen werken aan duurzaam landgebruik

Gepubliceerd 6 april 2017

De huidige inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik zijn onvoldoende om de ambities voor klimaat, circulaire economie en duurzaamheid te bereiken. Met de toenemende wereldbevolking en groeiende consumptie neemt de druk op ons natuurlijk kapitaal steeds verder toe.

Er is meer nodig om onze planeet te beschermen

Het Verified Conservation Areas (VCA) Register beoogt daarbij te helpen. Het VCA biedt een gestandaardiseerde en controleerbare aanpak voor het verduurzamen van landgebruik, en de versterking van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal.

Wat het VCA vooral interessant maakt, is dat het zich niet alleen richt op natuurgebieden, maar juist op gebieden waar economische activiteiten plaatsvinden. Daarnaast onderscheidt VCA zich op de markt omdat het daadwerkelijk aantoonbaar maakt wat de winst is voor biodiversiteit; transparantie over doelen en activiteiten & afrekenbaarheid op het resultaat staan centraal.

Kikker en vlinder in vijver

Het VCA wordt ondersteund door belangrijke (internationale) organisaties en initiatieven, waaronder overheden, natuurorganisaties en de CBD (het Biodiversiteitsverdrag van de VN).

Uitrollen VCA Register in Nederland

Sinds januari 2015 wordt het VCA Register in Nederland uitgerold met het doel om bedrijven, organisaties en terreineigenaren te informeren over de meerwaarde van het VCA Register. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) dragen CREM, De Gemeynt en Rijkswaterstaat hieraan bij door het begeleiden van een Community of Practice VCA. Deze Community biedt de deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met het VCA, van gedachten te wisselen over de kansen die VCA biedt en zo te komen tot een VCA aanmelding of registratie.

Aanhaken

Op dit moment nemen 13 bedrijven deel aan de Community. Aanhaken kan nog steeds! Neem hiervoor contact op met Wim van de Meerendonk via e-mail wim.vande.meerendonk@rws.nl.


Logo_Verified_Conservation_Areas