Het UP komt bij u langs dit voorjaar

Het Uitvoeringsprogramma voert jaarlijks een monitoring uit naar de voortgang van de convenantsdoelen. De cijfers die alle 41 bevoegde overheden in 2016 hebben aangeleverd over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie zijn verwerkt in de voortgangsrapportage. Om ook het verhaal achter de cijfers in beeld te krijgen gaat het UP dit voorjaar met alle 41 overheden in gesprek. De eerste zeven gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Een eerste indruk.

Tijdens deze gesprekken gaat het over de saneringsoperatie maar is er ook ruimte voor andere onderwerpen die onder de scope van het convenant vallen. Zoals warme overdracht en de rol van omgevingsdiensten.

Bronsanering op orde

De indruk na de eerste zeven gesprekken is dat er goede voortgang wordt gemaakt met de aanpak van locaties. Voor veel locaties die als ‘spoedlocatie’ zijn aangemerkt – veelal op basis van risico voor verspreiding –  en ‘in uitvoering’ zijn, geldt dat de bronsanering al heeft plaatsgevonden. Vaak zijn monitoring en nazorg nog wel aan de orde om vast te stellen of met de sanering ook effectief de verdere verspreiding is tegengegaan.

Uit de gesprekken blijkt dat er bij overheden veel belangstelling is voor de ontwikkelingen rond diffuus lood, de warme overdracht naar gemeenten, de rol van omgevingsdiensten daarbij en ontwikkelingen op het terrein van de Omgevingswet en het uitvoeringsprogramma STRONG. Verder valt op dat alle bezochte overheden inmiddels werken aan de Omgevingsvisie. Daarbij is de ruimtelijke vertaling van ambities een puzzel waar overheden nog mee worstelen.

In de gesprekken is vanuit het UP aangegeven dat de Stichting Bodembeheer Nederland een goede partner kan zijn bij het stimuleren van bedrijven die aan de slag moeten met hun locaties.

Nog voor de zomervakantie worden gesprekken ingepland met de resterende 34 bevoegde overheden.