Werkateliers grondwaterprogramma

Gepubliceerd 13 december 2017

Met de Omgevingswet verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Hierdoor vervalt ook de vanzelfsprekendheid dat grondwater ‘geregeld’ is. Dit betekent dat provincie, waterschap en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan over het watersysteem. Dit sluit naadloos aan op het gedachtegoed van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer om grondwater in breder perspectief te plaatsen en als systeem te benaderen.

Om dit te faciliteren heeft het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond het initiatief genomen tot het inrichten van een zogeheten werkatelier. Hierin gaan waterschappen, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven gezamenlijk aan de slag met de vraag hoe een grondwaterprogramma kan bijdragen aan het formuleren van gezamenlijke ambities.

Actualiseren ambities met het oog op Omgevingsvisie

Doel van het project is om ervaring op te doen met het ontwikkelen van een (niet-verplicht) grondwaterprogramma in het kader van de Omgevingswet. Daartoe nemen betrokken overheden in een aantal werkateliers het huidige gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer onder de loep. Met het oog op de ontwikkeling van de Omgevingsvisie actualiseren zij de ambities en verbreden deze, waar nodig, in samenhang met andere omgevingsthema’s. Vervolgens worden de maatregelen voor de gekozen programmaperiode bepaald.

Roadmap

De ervaringen uit de werkateliers worden besproken en bediscussieerd in een begeleidende werkgroep van het Uitvoeringsprogramma. Vragen die dan aan de orde komen, zijn onder meer hoe een grondwaterprogramma eruit kan zien, welke partijen daarbij moeten worden betrokken en hoe het grondwaterprogramma samenhangt met andere ‘planfiguren’ die de Omgevingswet kent. De uitkomsten van de discussie in de UP-werkgroep worden vervolgens vertaald naar een roadmap. Het doel hiervan is het ondersteunen van gemeenten, provincies en waterschappen die overwegen om aan de slag te gaan met het opstellen van een vrijwillig grondwaterprogramma.