Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet gaat in internetconsultatie

Gepubliceerd 10 juli 2018

Tussen 10 juli en 11 september 2018 vindt de internetconsultatie plaats van het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem. Dit Aanvullingsbesluit is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet die begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer.  De internetconsultatie biedt iedereen die dat wil de gelegenheid om te reageren op het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem is de uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat ter besluitvorming is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het Aanvullingsbesluit zijn de (Rijks)regels opgenomen voor bodem als integraal onderdeel van de Omgevingswet. Het betreft ten eerste regels voor milieubelastende activiteiten zoals graven in bodem, opslaan van grond- en baggerspecie, bodemsanering, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie, het aanbrengen van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

De regels hierover worden uiteindelijk opgenomen in het Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL). Daarnaast zijn er in het Aanvullingsbesluit instructieregels gesteld voor het bouwen op verontreinigde grond en het toepassen van grond- en baggerspecie. Deze instructieregels zijn een aanvulling op het Besluit kwaliteit Leefomgeving (BKL).

Drie pijlers

Het kader voor de regels in het Aanvullingsbesluit wordt gevormd door de drie pijlers uit de Aanvullingswet:

  • het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen
  • het evenwichtig toedelen van functies aan locaties
  • en het duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische verontreinigingen en aantastingen

Het doel van het Nederlandse bodembeleid is om een balans aan te brengen tussen de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoud van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier en het geven van ruimte aan maatschappelijke activiteiten op of in de bodem.

Gemeenten primair verantwoordelijk

Gemeenten zijn straks onder de Omgevingswet primair verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent een verschuiving van taken voor het beheer van historische verontreinigingen van de provincies naar de gemeenten.

Mogelijkheid voor maatwerk

De regels in dit Aanvullingsbesluit zijn gebaseerd op bestaande regelgeving, die haar nut al heeft bewezen. Zo zijn de regels voor bodemsanering grotendeels overgenomen uit het Besluit uniforme saneringen en de regels voor toepassen uit het Besluit bodemkwaliteit. Bij het overzetten van de regels voor toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen is gebruik gemaakt van de resultaten van de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit en het daarop volgende verbetertraject. Daar waar mogelijk is meer gewerkt met algemene regels, waarbij er een mogelijkheid is voor het stellen van maatwerkregels of maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag.

Uw mening telt: Internetconsultatie

Iedereen die dat wil kan tijdens de internetconsultatie zijn of haar visie geven op de voorgestelde (rijks)regels en de toelichtingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijken uw reacties zorgvuldig en deze worden meegenomen bij eventuele verbeteringen van de regelgeving.