Afname winning van primaire bouwgrondstoffen

Bijgaand rapport doet verslag van het jaarlijks monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire bouwgrondstoffen in de periode 2015-2016. Het gaat hierbij om de volgende bouwgrondstoffen: grove granulaten (grind, gebroken grind/steenslag), fijne granulaten (beton- en metselzand), ophoogzand en overige bouwgrondstoffen (kalkzandsteenzand, zilverzand, klei en mergel).

Uit de enquête blijkt dat de winning van primaire bouwgrondstoffen in de periode 2015-2016 is afgenomen.

De winning van primaire bouwstoffen is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) aangemerkt als nationaal belang. De uitvoering heeft het rijk gedecentraliseerd naar de provincies en RWS. Wel monitort het rijk jaarlijks de ontwikkelingen en bepaalt op basis hiervan, in overleg met de provincies en marktpartijen,  of een ruimtelijke interventie via het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) nodig is.

Bij de monitoring van deze bouwgrondstoffen zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Een enquête onder de vergunningverlenende instanties (winningscijfers, deels ook exportcijfers);
  • De afleiding van het verbruik van toeslagmaterialen voor beton- en asfalt uit cement- en asfaltgebruik;
  • Verwerking van andere beschikbare informatie (buitenlandse exportstatistieken, structuuronderzoek NVLB).