Bevoegdheden bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leest u er meer over.

Deze veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen voor gemeenten en bieden, mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities. Alle gemeenten worden op de dag van invoering van de Omgevingswet (voorlopig 1 januari 2021) voor bodem bevoegd gezag. Een dertigtal gemeenten is dit nu al een periode in het kader van de Wet bodembescherming.

Ledenbrief

In een ledenbrief informeert de VNG de Nederlandse gemeenten nu al over deze veranderingen, omdat in veel provincies al een begin is gemaakt met de voorbereiding van overdracht van dossiers aan gemeenten, die nu geen bevoegd gezag voor de Wet Bodembescherming zijn.

  • Het tweede deel van de brief gaat over de benaderingswijze van bodem en ondergrond volgens de Omgevingswet: een benadering die uitgaat van het natuurlijke bodem- en watersysteem, inclusief haar potenties en kwetsbaarheden.
  • Voor beide onderwerpen is de omgevingsvisie een essentieel instrument om uw toekomstige ambities voor wat niet wettelijk geregeld is te borgen, gebruik makend van uw lokale afwegingsvrijheid. De VNG geeft aan hoe we uw gemeente kunnen ondersteunen.

Bijeenkomst in januari 2018

Medio januari 2018 gaan medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de concepttekst van het aanvullingsbesluit bodem toelichten aan gemeenten. Dit is een preconsultatie; in voorjaar 2018 vindt de consultatieronde plaats.

Aanmelden

Wilt u als gemeentelijk ambtenaar deze bijeenkomst bijwonen en meedenken over de invulling van de aankomende wet? Geef u op via de ROMnetwerk groep van de werkgroep bodem. Heeft u nog geen toegang, stuur dan een e-mail naar romnetwerk@vng.nl en vraag om toegang tot de werkgroep bodem (WEB). (bron: VNG)


Meer informatie

VNG logo