Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt

Gepubliceerd 28 mei 2018

Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te  behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd. In 2018 stelt zij 6 miljoen euro beschikbaar voor projecten die daaraan bijdragen. Dat schrijft minister Schouten in haar bodemstrategie die op 23 mei 2018 naar de Tweede Kamer is verstuurd.

koeien in de stal

Minister Schouten: ’ Ongeveer de helft van de grond in Nederland is landbouwgrond waar hoogwaardige producten worden verbouwd. Om ook onze kinderen en kleinkinderen te laten profiteren van onze vruchtbare bodem, moeten we daar zuinig mee omgaan. Landbouwgrond die duurzaam wordt beheerd is de basis om voedselzekerheid te waarborgen, de biodiversiteit te verbeteren en om de klimaatdoelen te halen. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden wil ik hiermee aan de slag.’

Korte termijn versus lange termijn

Omschakeling naar een andere manier van de grond bewerken is niet altijd makkelijk. De opbrengst op de korte termijn weegt vaak zwaarder dan het belang van goede bodemkwaliteit op de lange termijn. Voor een goede bodemkwaliteit is een evenwichtig en verantwoord gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wisselteelt en bewerking met machines die zijn afgestemd op de draagkracht van de bodem zijn eveneens van groot belang voor een goede bodemkwaliteit.

Dit jaar start een project waar adviseurs worden opgeleid om boeren te begeleiden in duurzaam bodembeheer. Ook op het gebied van scholing worden initiatieven genomen. Zo komt er een module duurzaam bodembeheer in het groen onderwijs. (bron: Rijksoverheid)

Programma duurzaam bodembeheer voor landbouwgronden

De minister streeft er naar dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer door de samenleving worden gewaardeerd. En roept betrokkenen op om zich hiervoor in te zetten en zich hieraan te committeren en concreet bij te dragen. Voor een goede bodemkwaliteit zijn een evenwichtig en verantwoord gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op de draagkracht van de bodem van essentieel belang. Gelukkig zijn er al veel voorbeelden van duurzaam bodembeheer in de praktijk, die getuigen van een toenemend besef van het belang hiervan.

In aansluiting hierop, wil de minister van LNV een beleidsimpuls geven aan duurzaam bodembeheer én samen met betrokken partijen voor de zomer komen tot een breed gedragen programma landbouwbodems voor deze kabinetsperiode, waarin op genoemde aspecten wordt ingegaan. Dit programma geeft invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzaam bodembeheer door acties met elkaar af te spreken die door verschillende partijen worden ondernomen. Doel is dat deze acties elkaar versterken en dat draagvlak en netwerk worden verbreed. Immers, goede landbouwbodems vormen de basis voor vele maatschappelijke opgaven.