Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen aangeboden aan 2e kamer

Gepubliceerd 1 mei 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bood 26 april jl. de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) aan de Tweede Kamer aan. De evaluatie richtte zich op de vraag of de regelgeving in de praktijk heeft bijgedragen aan de vooraf gestelde doelen. Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) vervult een schakelrol tussen beleid en uitvoering (branches en decentrale overheden) van regelgeving voor bodemenergie. Zowel bij de totstandkoming van het besluit als bij de evaluatie is Bodem+ nauw betrokken geweest.

bodemenergie_IMG_4367_572_343

De hoofddoelstellingen van het WBBE zijn:

  • Het bevorderen van het gebruik van bodemenergie, met het oog op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2
  • Duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater

De evaluatie is uitgevoerd door Buro 38 en geeft daarmee inzicht in de bijdrage van de regelgeving aan de genoemde hoofddoelstellingen. Vervolgens is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, BodemenergieNL, de Dutch Heatpump Association,  Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, Inspectie Leefomgeving en Transport en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) bekeken welke verbeteringen in de regelgeving mogelijk zijn, welk onderzoek nog uitgezet zou moeten worden, en welke acties nog nodig zijn buiten de regelgeving om.

Verbeteringen

Een van de aanbevelingen is de uitwisseling van ervaringen tussen branches en overheden te faciliteren. Bijvoorbeeld het voorkomen van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen onderling of bodemenergie met andere belangen in de ondergrond (dit laatste is in het WBBE niet geregeld). Dit speelt met name in het stedelijk gebied. Gemeenten kunnen nu interferentiegebieden aanwijzen en hebben met de komst van de Omgevingswet de mogelijkheid om een nog bredere afweging te maken. In 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met SIKB en Bodem+, gericht op het uitwisselen van ervaringen.

Energietransitie

Bodemenergie is een hernieuwbare, duurzame energiebron, die een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie naar een CO2-arme energievoorziening en aan de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van Energie en Klimaat, zoals verwoord in het Regeerakkoord. Om de toepassing van deze hernieuwbare energiebronnen te bevorderen heeft het ministerie van Economische Zaken een Versnellingstafel bodemenergie en geothermie opgezet (nu opgenomen in de Warmtetafel). Hieraan nemen het bedrijfsleven, provincies, gemeenten, financiële instellingen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deel. Voor bodemenergie zijn de inspanningen erop gericht om het geïnstalleerd vermogen in 2023 met een factor 4 te verhogen ten opzichte van het huidige vermogen (van 5 PJ in 2015 naar 20 PJ in 2023). Dat betekent dat de marktvraag naar nieuwe bodemenergiesystemen aanzienlijk zou moeten worden verhoogd. Een randvoorwaarde hiervoor is een goed imago van bodemenergiesystemen. Dat betekent dat de huidige systemen een goede energie-prestatie moeten laten zien. Wat dit laatste betreft is er nog wel enige verbetering mogelijk. Met name door een beter beheer is winst te behalen.