Forse verhoging afvalstoffenbelasting in 2019

Gepubliceerd 20 september 2018

In het huidige regeerakkoord is een verhoging van de afvalstoffenbelasting aangekondigd. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën stuurde op 29 juni 2018 zijn fiscale vergroeningsbrief aan het Parlement, waarin hij zijn plannen voor de vergroening van het belastingstelsel aankondigt. Eén van de maatregelen is de aankondiging van een ruime verdubbeling van de afvalstoffenbelasting ten opzichte van het huidige tarief. Het storten van niet-reinigbare grond en grondreinigingsresiduen zal daarmee aanzienlijk duurder worden in 2019.

staatssecretaris Menno Snel

In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt verhoogd met € 100 miljoen per jaar (prijspeil 2017). In het Belastingplan 2019 is daarom een relatief forse verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting voorgesteld. Deze verhoging is nog niet precies bekend, maar uitgaande van een geraamde opbrengst voor 2018 van zo’n € 87 miljoen zal sprake zijn van een ruime verdubbeling ten opzichte van het huidige tarief van €13,21 per ton. Daarbij speelt ook een rol dat rekening moet worden gehouden met de verwachte gedragseffecten en met indexering van de afgesproken verhoging.

In het regeerakkoord is daarnaast opgenomen dat voor deze maatregel de invoering van een exportheffing per 2019 noodzakelijk is. Dit voorkomt dat het internationale gelijke speelveld wordt verstoord. Zonder heffing van afvalstoffenbelasting bij storten of verbranden buiten Nederland zou deze belasting bij een dergelijk hoger tarief een factor kunnen worden bij de keuze in welk land afvalstoffen worden verwerkt.

koffertje Prinsjesdag

De heffing van afvalstoffenbelasting bij storten of verbranden buiten Nederland is al geregeld bij het Belastingplan 2018, waarbij is voorzien in een inwerkingtreding bij koninklijk besluit. Gezien de afspraak in het regeerakkoord is het kabinet voornemens deze regeling per 1 januari 2019 in werking te laten treden, waarbij het hogere tarief mede zal gelden voor afvalstoffen die buiten Nederland worden gestort of verbrand.

Bij de uitvoering van deze heffing zijn zowel de Belastingdienst als de Inspectie Leefomgeving en Transport betrokken, ieder voor het eigen deel. Op dit moment wordt nog gewerkt aan uitwerking van de regeling op handelingenniveau. De sector zal hierover worden geïnformeerd. De definitieve regeling zal in de tweede helft van dit jaar bij of krachtens AMvB worden vastgesteld.

De aangekondigde verhoging van de afvalstoffenbelasting zal consequenties hebben voor de begroting van gemeenten en afvalbedrijven en daarmee dus ook voor de hoogte van de lokale afvalstoffenheffing. Ook kan dit invloed hebben op de begroting voor en uitvoering van bodemsaneringen. Het storten van niet-reinigbare grond en grondreinigingsresiduen zal duurder worden in 2019. Wij informeren u op deze website over de tarieven van afvalstoffenbelasting 2019 zodra deze definitief zijn vastgesteld door het Parlement.