Initiatief Bewust Bodemgebruik reikt Staatssecretaris van IenW de hand

Gepubliceerd 19 september 2018

Op 6 november 2017 zijn Elaine Alwayn en Lilian van den Aarsen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo von Meijenfeldt, nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen samen met het Initiatief Bewust Bodemgebruik een dialoog gestart onder de titel “een robuuste bodem onder de duurzame ontwikkelingsdoelen”. Het resultaat van deze dialoog is een brief aan Staatssecretaris Stientje van Velthoven. Het is een handreiking vanuit het maatschappelijk veld om te komen tot een bewustwordingscampagne en een lange termijnvisie voor het duurzaam inzetten van het natuurlijk systeem bij het realiseren van de duurzame doelen.

Het gaat niet goed met de bodem in Nederland! Ze daalt, ze verdroogt, ze verliest vruchtbaarheid, ze verdicht, ze verzilt en ze verzuurt. En dat terwijl we de bodem en het daarmee samenhangende watersysteem zo hard nodig hebben. Daarom roept het Initiatief Bewust Bodemgebruik op tot zorg en aandacht voor het gebruik van het bodem- en watersysteem in de grote transities die op dit moment plaatsvinden. Ze laat zien dat een gezond bodem- en watersysteem niet alleen een randvoorwaarde is om maatschappelijke opgaven te realiseren, maar ook een kans.

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik constateert dat de kabinetsambities en de maatschappelijke doelen, de SDGs, een beslag leggen op land en het bodem- en watersysteem. Met de transities naar een circulaire economie, naar een duurzame energievoorziening en naar een klimaatrobuust Nederland, neemt de druk op het bodem- en watersysteem toe. De ervaring leert dat het onbewust omgaan met het systeem leidt tot forse maatschappelijke kosten die in de miljarden lopen, bijvoorbeeld de kosten van bodemdaling in het veenweidegebied, verzakking van infrastructuur, bodemverontreiniging, paalrot en wateroverlast door verstening.

Bewustwording, handelingsperspectieven en kennis over het bodem- en watersysteem zijn ingrediënten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Gezien de sociale, economische en ecologische waarde van het systeem denkt het Initiatief aan een brede bewustwordingscampagne à la “leven met water”. U zou hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen.

Het Initiatief biedt aan om haar netwerk, kennis en ervaringen hiervoor in te zetten. Zo kan op korte termijn de energie vanuit de samenleving optimaal benut worden.