Informeel bestuurders overleg 22 november 2018

Hoe zorgen we ervoor dat we door het duurzaam benutten van bodem en ondergrond bijdragen aan de maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaat en het zekerstellen van drinkwater en voedselvoorziening? Die meervoudige vraag stond centraal tijdens het informele bestuurlijke gesprek op 22 november in Huize Molenaar in Utrecht.

De bijeenkomst, bood bestuurders van provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, Rijk en de stuurgroep Bodem, Ondergrond en Grondwater ruim de gelegenheid oriënterend en reflecterend met elkaar in gesprek te gaan. Peter Heij, DG Water en Bodem van het ministerie van IenW, leidde het overleg.

Op ‘kantelpunt’ informeel met elkaar in gesprek

“Het onderwerp bodem en ondergrond is behoorlijk in beweging”, zegt Heij. “We gaan van saneren naar beheren en van een meer sectorale naar een integrale benadering. Tegelijkertijd brengt de Omgevingswet decentralisatie van taken met zich mee. Juist omdat we op zo’n kantelpunt zitten, is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Waar staan we nu? En hoe gaan we verder en wat verwachten we van elkaar. Wat vinden we belangrijk?”

We delen dezelfde uitgangspunten en oriëntatie

Vanzelfsprekend kwam tijdens het overleg de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 aan de orde. Het programma werkt aan een dubbele doelstelling: van saneren naar beheren en het duurzaam benutten en beschermen van bodem en ondergrond. De overgang van saneren naar bodembeheer ligt goed op koers. Voor de tweede doelstelling ligt het wat anders. Hoewel op lokaal en regionaal niveau flinke stappen zijn gezet, moet de verbinding van het bodem- en ondergronddossier met de maatschappelijke opgaven de komende jaren nog meer van de grond komen. Heij: “Ik had tijdens de bijeenkomst wel het gevoel dat het besef van urgentie om hier werk van te maken echt leeft en ook dat we dezelfde uitgangspunten en oriëntatie delen. Dat is een waardevol vertrekpunt.”

Energietransitie

Heij vervolgt: “We hebben tijdens de bijeenkomst ook een aantal specifieke punten benoemd die om aandacht vragen. Én om het ontwikkelen van kennis. Energietransitie, en meer in het bijzonder geothermie, is er daar een van. Dat is een heel belangrijk thema aan het worden. En hoewel het lang niet zo’n beladen onderwerp is als bijvoorbeeld schaliegas, moet er voor geothermie ook geboord worden. Dat brengt vervolgens ook risico’s met zich mee. Wat voor invloed heeft zo’n boring bijvoorbeeld op het grondwater? Om met dit thema verder te komen is kennisontwikkeling onontbeerlijk.”

Circulaire economie

Een ander aandachtspunt heeft betrekking op de wens van het kabinet om te komen tot een circulaire economie. “Dat betekent dat we de bodem niet zomaar kunnen uitputten, maar ook moeten onderhouden en blijven ‘voeden’. We moeten ervoor zorgen dat de bodem levend blijft; geschikt blijft voor de functies die we eraan willen geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de ontwikkeling van andere productiemethoden in de landbouw. Het spreekt voor zich dat kennisontwikkeling ook op dit terrein essentieel is.”

Plezierige manier van werken

Terugkijkend op de bijeenkomst zegt Heij: “Ik vind het altijd een plezierige manier van werken om in een wat informelere setting ervaringen uit te wisselen en je met elkaar te verbinden. Zo’n informele bijeenkomst helpt om een zekere gezamenlijkheid te organiseren in onze oriëntatie en om verwachtingen over en weer te managen. We hebben daarom afgesproken om dit vaker te doen. Om meer voeling met elkaar te houden.”

Het verslag van het informeel bestuurlijk overleg Bodem en Ondergrond kunt u via de ze pagina downloaden.