Internetconsultatie wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

Gepubliceerd 6 maart 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouwmateriaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling. Hiermee wordt het weer mogelijk om niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmaterieel buiten een inrichting op of in de grond te brengen.

Ook wordt de afstand waarop de materialen uit de regeling kunnen worden afgezet groter. Dat is volgens de wens van andere overheden en de sector.

de berm langs een asfaltweg wordt gemaaid

Met deze wijziging blijft het mogelijk om ook na wijziging van artikel 10.1a Wet milieubeheer niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmateriaal buiten een inrichting op of in het land te brengen. Het doel bij de verruiming van het afzetgebied is het laten aansluiten van de Vrijstellingsregeling plantenresten op de (land)bouwpraktijk.

Sinds de vaststelling van de regeling in 2005 hebben diverse terreinbeheerders, waterschappen en het maatschappelijk veld (LTO en diverse individuele akkerbouw en landbouwbedrijven) de wens geuit om de afstandsgrens, waarbinnen de vrijgestelde categorieën plantenresten op of onder de bodem gebracht mogen worden, te verruimen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor waterschappen, wegbeheerders en beheerders van natuurgebieden leidt de verruiming van de afstandsgrens tot lastenverlichting. Zij mogen het bermmaaisel en heideplagsel en maaisel uit natuurgebieden op een grotere afstand afzetten. Met deze wijziging blijft het mogelijk om ook na wijziging van artikel 10.1a Wet milieubeheer niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmateriaal buiten een inrichting op of in het land te brengen.

Het doel bij de verruiming van het afzetgebied is het laten aansluiten van de Vrijstellingsregeling plantenresten op de (land)bouwpraktijk. Sinds de vaststelling van de regeling in 2005 hebben diverse terreinbeheerders, waterschappen en het maatschappelijk veld (LTO en diverse individuele akkerbouw en landbouwbedrijven) de wens geuit om de afstandsgrens, waarbinnen de vrijgestelde categorieën plantenresten op of onder de bodem gebracht mogen worden, te verruimen.

Waarop kunt u reageren

Uw reactie kunt u tot en met 22 maart 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren. Via de internetconsultatie kunt u tot en met 22 maart 2018 een reactie indienen via de website van Internetconsultatie.