Heb jij ideeën om te komen tot een balans in gebruik en beheer van bodem en land? Publiceer ze!

Nederland heeft de duurzame ontwikkelingsdoelen ondertekend. Leven op land is daar één van. De uitdaging daarbij is om landdegradatie, zoals verdroging, verontreiniging, bodemdaling en verzilting tegen te gaan en bodems en land te herstellen. Stip op de horizon is een balans in gebruik en beheer. Er komt een speciale uitgave van het blad LAND over deze problematiek. Zorg dat jouw onderzoek daarin wordt gepubliceerd.

In 2015 zijn de SDGs ondertekend, doelen die gezamenlijk een routekaart vormen om te komen tot een duurzame samenleving. De SDGs roepen een halt toe aan exploitatie van mensen en grondstoffen. Het streven is een balans in gebruik en herstel van sociaal, financieel en natuurlijk kapitaal. Een robuust bodem- en watersysteem is daarbij essentieel. Het tijdschrift LAND wijdt daarom een speciale uitgave aan SDG15.3, gericht op leven op land. Doel is het herstel van bodems en land en het bereiken van een balans in gebruiken en beheren. Land-degradatie-neutraliteit ofwel LDN is de stip op de horizon.

Landdegradatie

Ook al is er discussie tussen wetenschappers en beleidsmakers over de definitie van landdegradatie, schattingen laten zien dat wereldwijd 75% van het land is gedegradeerd. Daarom is actie urgent en zijn oplossingen nodig voor verschillende schaalniveaus (globaal, nationaal, regionaal, lokaal) en op verschillende institutionele niveaus (implementatie, governance, bewustwording, financiering). Stakeholderbelangen en cultuurverschillen naast de beschikbaarheid van financieel en natuurlijk kapitaal spelen hierbij een belangrijke rol.

Uitnodiging aanleveren papers

Werk jij aan onderzoek of projecten die bijdragen aan mogelijke oplossingen? Dan word je van harte uitgenodigd om een paper aan te leveren over jouw onderzoek, project of beleidservaring.

Meer informatie over deze speciale uitgave is te vinden op de website van MDPI.

De deadline om je paper aan te leveren is 1 augustus 2019.

LDN-banner