Kamerbrieven over duurzaam hergebruik grond, diepe plassen en thermisch gereinigde grond

Gepubliceerd 12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op duurzaam hergebruik van grond. Een tweede brief gaat over drie onderwerpen: het verondiepen van diepe plassen met grond en baggerspecie, thermisch gereinigde grond (TGG) en toegepaste grond in een woonwijk in Barneveld. In beide brieven zijn voorgenomen wijzigingen in de regelgeving, onderzoeken en toezicht en handhaving aangekondigd.

Duurzaam hergebruik van grond

In de eerste brief gaat de Staatssecretaris van IenW in op de hele keten van ontgraven tot toepassen van grond en baggerspecie met daarbij ook aandacht voor de import, het reinigen en toezicht en handhaving. Ook gaat de brief over opkomende stoffen en AEC bodemas. De bijlage van de brief bevat een overzicht van alle (voorgenomen) wijzigingen in de regelgeving, onderzoeken en toezicht en handhaving.

Diepe plassen

De tweede brief doet verslag van de evaluatie van het beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen, zoals op 14 juni 2018 aan de Tweede Kamer is toegezegd. De Staatssecretaris geeft onder andere aan een vergunningsstelsel te overwegen en verduidelijkingen van de criteria nuttig en functioneel door te voeren in de regelgeving. Ook gaat de brief in op de import uit het buitenland, invasieve soorten, de eerder aangekondigde maatregelen tegen plastics, een nieuwe milieuhygiënisch toetsingskader en toezicht en handhaving.

Thermisch gereinigde grond

Voor TGG is onder andere een toezegging gedaan voor een specifieke meld- en registratieverplichting en gaat de brief in op de eigenschappen en kwaliteit van TGG, kwaliteitsborging (BRL 7500) en toezicht en handhaving.
(bron: Rijksoverheid.nl)