Internationaal samenwerken aan kennisontwikkeling bodem

“Samenwerken in Europa verruimt je blikveld”

De Omgevingswet brengt een verdere decentralisatie van taken op het gebied van bodem en ondergrond met zich mee. Daarmee wordt ook het in huis hebben en halen van kennis van bodem en ondergrond meer een verantwoordelijkheid van decentrale overheden. De notitie ‘Internationaal samenwerken op kennisontwikkeling bodem’, opgesteld door het Dutch Soil Platform (DSP), laat zien dat het zeer de moeite waard is daarbij ook over de landsgrenzen heen te kijken. De notitie is bedoeld ter aanvulling van de kennisagenda Bodem en Ondergrond van het UP.

“Het is echt lonend om over de grens samen te werken aan het ontwikkelen van kennis”, zegt Sandra Boekhold van RIVM. Zij was één van de opstellers van de notitie van het DSP, waarin naast RIVM ook Deltares, RWS, PBL, WUR en TNO als kennispartners participeren. Daarnaast zijn ook de ministeries van IenW en LNV als beleidspartners in het DSP vertegenwoordigd. De gemeenten Utrecht en Rotterdam leverden bovendien een belangrijke bijdrage aan de notitie door het inbrengen van hun ervaring op het gebied van internationale samenwerking rond bodemthema’s.

Vergelijkbare opgaven

“Veel landen hebben vergelijkbare opgaven als Nederland”, maakt Boekhold duidelijk. “Denk aan klimaatverandering, bodemverontreiniging, duurzame voedselvoorziening en de kwaliteit van de leefomgeving. Dat zijn allemaal dossiers waarin ook bodem en ondergrond een rol spelen. Ook maken veel landen budgetten vrij om kennis te ontwikkelen die nodig is om de uitdagingen op te pakken. Daarnaast stelt Europa forse budgetten beschikbaar voor gezamenlijk onderzoek van een breed scala aan maatschappelijke opgaven.”

Samenwerken verruimt je grenzen

Boekhold: “Als je samenwerkt aan een gedeelde opgave, kun je budgetten stapelen en efficiënter werken. Je bereikt meer dan wanneer je geïsoleerd en enkel met het eigen budget aan de slag gaat. Bovendien leer je andere invalshoeken en benaderingen kennen en kun je leren van nieuwe inzichten die elders zijn ontwikkeld. Samenwerken in Europa verbreedt je blikveld en creëert ruimte voor innovatie en creativiteit. Dat werkt zeer inspirerend en verrijkend. Het verruimt letterlijk je grenzen.”

Inspiratie

De notitie beschrijft een groot aantal thema’s en programma’s die van belang zijn voor het werkveld bodem en ondergrond waarop internationale samenwerking zinvol en kansrijk is. Ook wordt een flink aantal financiële instrumenten toegelicht waarvan bij internationale kennisontwikkeling projecten gebruik gemaakt kan worden. “We hebben het stuk vooral bedoeld ter inspiratie. Bijvoorbeeld door aan te geven waar prachtige kansen liggen. Het is vervolgens vanzelfsprekend aan de decentrale overheden en marktpartijen zelf, om hun eigen prioriteiten te stellen en te bepalen hoe zij hiermee aan de slag gaan.”