Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Gepubliceerd 1 februari 2018

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten.

baggerschip

Een baggerspecieverklaring geeft vrijstelling van de afvalstoffenbelasting zoals in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is aangegeven voor te storten baggerspecie. Alleen als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, heeft u een baggerspecieverklaring nodig.

Vanaf nu is voor een aanvraag van een baggerspecieverklaring een bepaling van de fractie >2 mm (uitgedrukt in % van de droge stof) voldoende. Aanleiding voor deze wijziging is het nieuwe Landelijke afvalbeheerplan (LAP3) dat sinds 28 december 2017 van kracht is. In sectorplan 40 van dit landelijke afvalbeheerplan is voor Baggerspecie de minimumverwerkingstandaard  tot zandscheiding van zandige baggerspecie (met 60% zand of meer) komen te vervallen.

Welke gegevens moet ik met een aanvraag meesturen?

Naast een volledig ingevuld en ondertekend formulier moet u bij iedere aanvraag standaard een aantal begeleidende documenten mee te sturen, te weten:

  • een projectkaart van het oppervlaktewaterlichaam met de geografische situering van de partij
  • de kopieën van de analysecertificaten van de bepaling(en) van de fractie >2mm van het laboratorium
  • een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksstrategie en uitgevoerde veldwerk inclusief vermelding van de monsternemingsdiepte (bijvoorbeeld relevante passage uit het onderzoeksrapport)
  • als deze beschikbaar zijn (een overzicht van) de inpeilingsgegevens, kopie van de bestekposten of andere gegevens waaruit de omvang van de partij volgt

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan digitaal per e-mail. Aanvragen voor baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.