Risico’s van grond dijk Perkpolder voor mens en milieu zeer gering

Gepubliceerd 13 juni 2018

Rijkswaterstaat heeft kennisinstituten Deltares en RIVM uitgebreid onderzoek laten doen naar de kwaliteit en effecten van de thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk bij Perkpolder. De resultaten laten zien dat van een aantal stoffen hogere waardes worden gemeten ten opzichte van de normen. De risico’s voor de gezondheid en het milieu blijken uitermate klein. Ook is de sterkte van de dijk voor de veiligheid tegen overstromingen niet in het geding. Onmiddellijke maatregelen zijn niet noodzakelijk. Wel is verdere monitoring van eventuele verspreiding van de stoffen voorzien. Definitieve conclusies hierover komen begin 2019.

dijk bij Perkpolder

Gezondheidsrisico’s

De TGG is in 2014 aangebracht in de kern van de dijk en is overal afgedekt met een meer dan 80 centimeter dikke kleilaag. Direct contact met de TGG is daarom niet mogelijk, zodat zich geen gezondheidsrisico’s voor doen. Tijdens het aanbrengen van de grond kan er, met name door stof,  sprake zijn geweest van kortdurende irritatie van luchtwegen, huid of ogen, die geen blijvend effect veroorzaakt. Risico’s door blootstelling aan verontreinigingen uit de TGG tijdens de verwerking ervan blijken verwaarloosbaar.

Gevolgen voor het milieu

Van een aantal stoffen zijn zodanige waardes gemeten dat er sprake is van een mogelijk  milieurisico. De aanwezigheid van de afdeklaag zorgt er echter voor dat contact tussen mens, dier en vegetatie met de verontreinigde grond nagenoeg is uitgesloten.

Uitvoerig onderzoek is en wordt gedaan naar het risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De eerste bevindingen laten zien dat verspreiding naar de omgeving verder dan de directe ondergrond en de directe omgeving van waar de TGG is toegepast, niet aannemelijk is. Langdurige monitoring door onderzoek van watermonsters uit peilbuizen en de kwelsloot moet hierover meer zekerheid geven. Vooralsnog zijn aanvullende maatregelen niet nodig.

Gereinigde grond

In de kern van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder is 275.000 m3 thermisch gereinigde grond gebruikt als alternatief voor zand. Vanuit zijn zorgplicht heeft Rijkswaterstaat na aanleg van de dijk een oriënterend onderzoek laten uitvoeren in 2016 naar de toegepaste TGG. Hieruit kwam naar voren dat het gebruikte materiaal niet voldeed aan de wettelijke eisen. Dit was de aanleiding voor nader onderzoek naar de mogelijke effecten van de TGG op gezondheid, milieu en op de sterkte van de dijk.