Samenvatting werkplan UP B&O 2018

In 2017 is besloten om het Uitvoeringsprogramma van de convenanten Bodem en Ondergrond en Bodem en Bedrijfsleven te vervlechten met het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie ondergrond.

Het Werkplan 2018 ‘Leren implementeren’, waarvan dit document de samenvatting is, beschrijft op hoofdlijnen welke activiteiten tot en met december 2018 op het programma staan van het geïntegreerde Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. Deze activiteiten zijn in het werkplan ook gekoppeld aan de inzet van mensen en middelen.

Uitgangspunt voor de activiteiten van het geïntegreerde Uitvoeringsprogramma zijn de afspraken die zijn gemaakt in beide convenanten (convenant Bodem en Ondergrond en convenant Bodem en Bedrijfsleven) en in het kader van Structuurvisie Ondergrond (SVO). De activiteiten sluiten aan op de strategische koers en governance die is uitgezet in het ‘Meerjarenplan 2018-2020 van het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond’. De activiteiten moeten leiden tot een duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond vanaf 2021.

Dit Werkplan biedt kaders waarbinnen het Uitvoeringsteam en Programmateam kunnen opereren. Tegelijkertijd stelt het de Stuurgroep

Ondergrond, Bodem & Grondwater (SG OB&G) in staat om tussentijds – wanneer gewenst – bij te sturen. Daarnaast biedt het werkplan ‘aanpalende’ organisaties en programma’s de mogelijkheid om synergievoordelen te behalen door gericht aan te haken en samenwerking te zoeken.