Storten verontreinigde grond fors duurder vanaf 2019

Gepubliceerd 31 december 2018

Verschuiving van verbranden naar recyclen

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 omhoog.

Tarief afvalstoffenbelasting 2019

De tarieven van de afvalstoffenbelasting staan op de site van de Belastingdienst. Deze tarieven gelden voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclet. Het tarief voor het storten en verbranden van afvalstoffen binnen Nederland erbuiten is per 1 januari 2019 gelijkgetrokken. Het tarief is € 32,12 per 1.000 kilogram.

Heffing Nederlands afval in het buitenland

Per 1 januari 2019 komt er een heffing voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die buiten Nederland worden gestort of verbrand. De  Eerste Kamer moet nog met deze wijzigingen akkoord gaan.

Het uitgangspunt bij deze heffing is dat al het in Nederland ontstane afval hetzelfde wordt belast. Het maakt daarbij niet uit of de verwerking binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

Door het tarief voor het buitenland ook te verhogen, wil het kabinet voorkomen dat er meer afval naar het buitenland gaat. Dat zou oneerlijk zijn voor Nederlandse afvalverwerkers.

Deze heffing bij storten of verbranden in het buitenland sluit aan bij de zogenoemde EVOA-kennisgevingsprocedure. De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geeft de procedures en regels voor het internationaal transport van afval. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belastingdienst gaan de heffing voor Nederlands afval in het buitenland uitvoeren.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het gaat om een partij baggerspecie die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan digitaal per e-mail. Aanvragen voor verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan bssa@rws.nl.

Aanvragen voor baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.