Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2018

Gepubliceerd 4 januari 2018

In het Belastingplan 2018 is voorgesteld om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2018 te verhogen naar €13,21 per 1000 kg afval. Dit tarief geldt voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclen.

Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland

De heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland wordt, in een aangepaste versie, via het Belastingplan 2018 heringevoerd. Doel is om bij verwerking buiten Nederland van afval dat in Nederland is ontstaan (voor wat betreft grondslag en maatstaf van heffing) de heffing overeen te laten komen met de grondslag en maatstaf van heffing bij verwerking in Nederland zelf. Op deze manier beoogt de wet al het in Nederland ontstane afval bij een gelijke verwerkingswijze op eenzelfde manier te belasten, ongeacht of de verwerking van het afval al dan niet in het buitenland plaatsvindt. Hiertoe wordt het tarief voor storten of verbranden van afvalstoffen uit Nederland in het buitenland hetzelfde als het tarief voor storten of verbranden in Nederland. Verder wordt in beide situaties in beginsel het volledige gewicht in de heffing betrokken. Ten slotte blijven afvalstoffen die niet in Nederland zijn ontstaan bij overbrenging naar het buitenland buiten de heffing. Dit zou eveneens het geval zijn als deze afvalstoffen in Nederland worden verwijderd.

De inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, waarschijnlijk per 1 januari 2019. Reden van deze latere invoering is dat de bijgestelde heffing voor de afvalsector en de betrokken diensten de nodige voorbereidingstijd zal vergen.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het gaat om een partij baggerspecie die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kan bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ worden aangevraagd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan digitaal per e-mail. Aanvragen voor verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan bssa@rws.nl.

Aanvragen voor baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.