Aanpak Bodemdaling: versterking cross-sectorale aanpak met gedeelde verantwoordelijkheid

Gepubliceerd 24 juni 2019

Met de Kamerbrief 'Rijksbrede inzet op bodemdaling' en de kabinetsreactie op initiatiefnota ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en de kabinetsreactie op initiatiefnota 'Veen red je niet alleen' heeft het Kabinet op 20 juni 2019 de Kamer geïnformeerd over de Rijksbrede aanpak van bodemdaling als cross-sectoraal thema voor een reeks aan maatschappelijke opgaven. Op 1 juli 2019 vindt in de Tweede Kamer het Nota Overleg plaats met betrokken bewindspersonen.

Bodemdaling_Schiedam_wijk_Sveadal_Vincent_Basler_572_343

In de Kamerbrief wordt uitvoering ingegaan op de beoogde aanpak van bodemdaling en de relatie met een groot aantal maatschappelijke opgaven. Gezien de huidige Rijksbrede aanpak geeft het Kabinet aan dat een door de Kamer eind 2018 gevraagde coördinerend bewindspersoon (motie Geurts c.s. (35000-J-10)) geen meerwaarde heeft. Om de samenhangende aanpak te bewaren en te versterken voeren de bewindslieden periodiek overleg.

De Minister van BZK zal vanuit haar verantwoordelijkheid voor de realisatie van een goede leefomgevingskwaliteit en de NOVI de samenhang in de aanpak bevorderen. De huidige ministeriële verantwoordelijkheden blijven daarbij ongewijzigd.

In de hiermee samenhangende kabinetsreacties gaat het Kabinet in op de door de Kamer ingediende initiatiefnota ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’ en de initiatiefnota ‘Veen red je niet alleen’.


Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Cora van Nieuwenhuizen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Zie ook

Bodemdaling Vincent Basler