Bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies

Sinds 2017 dragen wij vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond bij aan het project dat decentrale overheden stimuleert en ondersteunt om beter de relatie tussen de mogelijkheden en ontwikkelingen in de bodem/ondergrond en hun ruimtelijk ambities te kunnen leggen.

Partijen

Het traject Bodem en Ondergrond in Gemeentelijke Omgevingsvisies (BOGO) wordt uitgevoerd door VNG in samenwerking met Deltares en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Daarbij is het van belang dat de markt een steeds groter aandeel zal hebben aan het traject gedurende 2018-2019.

Doel

Doel van het project is dat decentrale overheden beter de relatie tussen de mogelijkheden en ontwikkelingen in bodem/ondergrond en hun ruimtelijke ambities gaan leggen. Bij voorkeur doen zij dat in regionaal verband. Gezien de betekenis van bodem/grondwater/ondergrond voor o.a. de klimaat- en energieopgave (gasvrij), is het nodig dat decentrale overheden dit ter voorbereiding op de komst van de omgevingswet gaan doen.

Dit gebeurt door met gemeenten en provincies ambtelijk en bestuurlijk de dialoog aan te gaan en met hen aan de slag te gaan om bodem, ondergrond en grondwater in hun omgevingsvisies op te nemen als integraal onderdeel van de maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Naast het ontsluiten van bestaande kennis, vindt er een ambtelijk en bestuurlijk traject per (groep van) gemeenten/provincies plaats. Daarbij ontwikkelen en gebruiken wij samen methoden en wisselen ervaring en kennis uit.

Tools

Om de dialoog aan te gaan zijn een aantal instrumenten ontwikkeld en/of wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten. Specifiek voor deze projecten wordt gebruik gemaakt van:

Het eindresultaat is een openbaar rapport met een aantal kaarten waarin de dilemma’s en keuzes worden benoemd.

Projecten

Een overzicht van projecten (en de tools) waar nu al gewerkt wordt aan het stimuleren en ondersteunen van decentrale overheden om bodem en grondwater in hun omgevingsvisies op te nemen zijn terug te vinden via: https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/bodem-en-ondergrond-in-de-gemeentelijke-omgevingswet\

Kennisoverdracht

In 2019 staat centraal om de methoden en lessons learned die zijn en worden ontwikkeld over te dragen naar overheden en adviesbureaus, zodat ze hier ook zelf mee aan de slag kunnen gaan.


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond