Eisen grondwaterstand voor aanleg verdiepte ligging A15 Ressen - Oudbroeken

Gepubliceerd 19 februari 2019

Voor het aanleggen van de verdiepte ligging van de snelweg A15 ter hoogte van Groessen tot de aansluiting op de snelweg A12 mag de toekomstige aannemer het grondwaterpeil niet verlagen. Om de aanleg toch mogelijk te maken wordt de verdiepte ligging gerealiseerd in een bouwkuip en worden passende maatregelen getroffen.

Verdiepte ligging Groessen

Een impressie van de verdiepte ligging van de A15 ter hoogte van Groessen.

Rens van Twisk, technisch manager van het project ViA15, begrijpt de zorgen van bewoners: ‘Daarom hebben Rijkswaterstaat en vergunningverlener Waterschap Rijn en IJssel ook afgesproken dat het grondwaterpeil niet onder het vooraf vastgestelde niveau mag komen, als de weg wordt aangelegd. Deze afspraak is een eis in het contract. De aannemer die de aanbesteding in 2020 gegund krijgt, mag niet langdurig grondwater onttrekken. We zullen regelmatig controleren of de aannemer deze eisen naleeft.’

Gunningscriteria aanbesteding

Rijkswaterstaat gunt de aanbesteding niet alleen op prijs, maar voor een groot deel ook op kwaliteit. ‘Zo vinden we het belangrijk dat de aannemer veel aandacht besteedt aan een tevreden omgeving en het risico op bouwhinder en schade zo klein mogelijk houdt. Bij woningen en bedrijven die zich in de invloedsfeer van de werkzaamheden bevinden, moet de aannemer bouwkundige vooropnames uitvoeren. En door tijdens het bouwen via peilbuizen het grondwaterpeil te monitoren, kan schade aan huizen worden voorkomen’, aldus Van Twisk.

Laag grondwaterpeil door droge zomer

Het komt niet uit de lucht vallen dat inwoners zich zorgen maken over de invloed van de werkzaamheden op het grondwaterpeil. De extreme droogte van afgelopen zomer, leidde in Duiven en Zevenaar tot een heel laag grondwaterpeil. Op sommige plaatsen vielen de kleilagen in de bodem droog en is de klei gaan inklinken. In gevels van huizen ontstonden scheuren en op sommige plaatsen verzakte de fundering zelfs. Inwoners zijn daardoor bezorgd. Bij de meldpunten van de gemeentes loopt het aantal binnenkomende vragen en schademeldingen nog steeds op.

Constant houden grondwaterpeil

Mits de aannemer zich aan de randwoordwaarden van het waterschap houdt, mag hij zelf bepalen op welke manier hij het grondwaterpeil constant houdt. De Gasunie past op dit moment retourbemaling toe bij de voorbereidende werkzaamheden. Deze methode zorgt ervoor dat het opgepompte grondwater in de buurt weer in de bodem wordt teruggebracht. Met retourbemaling kan het gebied waarop de bemaling invloed heeft, sterk worden verkleind. Hierdoor vermindert ook de kans op schade aan de omliggende huizen.