Jaarbericht 2018 Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Gepubliceerd 25 februari 2019

2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven.

Ontwikkelingen van buitenaf, zoals aardgasvrije wijken en het klimaatakkoord, hebben hier zeker hun invloed op gehad en het een en ander versneld. Ook de invloed van de droge zomer was groot. Door de problemen als gevolg van de droogte, zoals bodemdaling en laagstaand (grond)water - en de aandacht die daarvoor was in de media - merken we dat de meerwaarde van bodem en ondergrond meer wordt gevoeld en er meer behoefte is om samen te werken aan concrete oplossingen van urgente vraagstukken.

In 2018 zijn ook de Structuurvisie Ondergrond en de Aanvullingswet Bodem in het kader van de Omgevingswet vastgesteld in de Tweede Kamer en ging het Aanvullingsbesluit Bodem ter internetconsultatie. Doel van de aanvullingswet is om Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet.

Door al die ontwikkelingen binnen en buiten de sector, zijn bodem en ondergrond meer op de bestuurlijke agenda komen te staan. Dit gaf in 2018 een dynamiek waarbinnen de realisering van de doelen uit het convenant kon worden versneld en we als UP samen met de bodemwereld belangrijke stappen hebben kunnen zetten. Maar we zijn er nog niet, de samenwerking tussen de bodemsector en de maatschappelijke opgaven moet nog wel concreter en meer mainstream worden. Dit beeld wordt bevestigd met het in 2018 uitgevoerde tussenevaluatie (MTR) van de convenants doelen.

In het jaarbericht 2018 kunt u de inspanningen van het UP, de effecten daarvan op de bodemwereld en op de doelen die in het convenant zijn gesteld lezen.