Jaarrapportage Bodem+ 2018 gepubliceerd

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2018 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond.

jaarrapportage_bodemplus_2018

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormen we een schakel tussen beleidsvorming door het Rijksoverheid en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

Belangrijke resultaten

In 2018 zijn belangrijke producten opgeleverd en lijnen uitgezet voor de herorganisatie van verantwoordelijkheden, de beleidstransitie en de kennisinfrastructuur in ons beleidsveld. De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) werd definitief vastgesteld en de ontwerp-Aanvullingswet bodem Omgevingswet werd aangenomen door de Tweede Kamer. Het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet ging in de zomer van 2018 ter openbare internetconsultatie.

Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020

De bevoegde overheden die betrokken zijn bij de Wet bodembescherming blijven op koers voor afronding van de spoedopgave op het gebied van bodemsaneringen. Het Uitvoeringsprogramma heeft de monitoring daarvan goed in de vingers. Ook Rijkswaterstaat zelf heeft haar eigen MeerjarenProgramma Bodemsanering nagenoeg afgerond en belegt de finale afronding vanaf 2019 bij de regionale directies. Bij veel provincies en gemeenten lopen trajecten om de bodemtaken in 2021 ‘warm’ over te dragen aan de gemeenten. Voor kennisontwikkeling en –innovatie is inmiddels 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in 20 regioprojecten en 27 kennisprojecten. Daarbij zijn in totaal ruim 175 decentrale overheden betrokken. 2019 wordt een oogstjaar voor veel van deze kennisprojecten.

Ruimtelijke adaptatie, bodemdaling en Basisregistratie ondergrond

De baten en kansen van het bodem- en grondwatersysteem zijn inmiddels goed verankerd in het Deltaprogramma, spoor Ruimtelijke adapatatie. Daar werken we stevig aan mee. Ook bodemdaling staat, zeker na de extreem droge zomer van 2018, definitief op de politieke en bestuurlijke agenda. Wij focussen ons daarbij op het Nationaal kennisprogramma bodemdaling en het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat (NKWK). De verankering in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan nog sterker maar heeft onze aandacht. En 2018 was natuurlijk het jaar waarin de Basisregistratie ondergrond wettelijk verplicht werd voor de eerste 4 registratie-objecten. De komende jaren wordt deze basisregistratie langzaam maar zeker uitgebreid. Over pakweg 15 jaar zullen we ons ruimtelijke planning en civil engineering niet meer voor kunnen stellen zonder deze basisregistratie.

Het jaarwerkplan en de jaarrapportage van Bodem+ verschijnen als webmagazine. U kunt de jaarrapportage lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.


Zie ook

gilbert

Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond, Rijkswaterstaat